Amones interneto svetaine

Nëðtumas, laimingas gimdymas ir vëlesnis vaiko auginimas yra ðventiausi kiekvieno moters gyvenimo laikotarpiai. Ateities motinos nekantriai laukia dienos, kai girdi vaisiaus ðirdies plakimà. Tas pats þenklas jiems yra tas, kad vaiko vystymasis yra graþus ir veiksmingas, todël supranta, kad jie turi savo bûsimo mylimo palikuoniø ðirdá. Brangios bûsimos motinos, nepamirðkite, jei per pirmàjá ultragarsu gydytojas negirdëjo tavo vaiko ðirdies plakimo. Ankstyvosiose vaisiaus vystymosi stadijose pokyèiai yra labai lengvi, praktiðkai per naktá, o pirmàjà ðirdies plakimà galima iðgirsti nëðtumo 21 dienà.

Pradþioje vaiko ðirdis nëra panaði á mums þinomà organà. Ankstyvosiose vaisiaus vystymosi stadijose kraujo pumpuoja tik vamzdelis. Taèiau apie 14-à nëðtumo savaitæ kûdikio ðirdis bus tokia svarbi (6 mm, kad bus labai svarbu juos aplankyti ultragarsu. Deja, paprastai bus per maþa, kad bûtø pripaþintas tinkamas jø vystymasis. Norint tinkamai ávertinti vaiko ðirdies raidà, reikës palaukti iki 20 nëðtumo savaièiø, kai negimusio vaiko ðirdis pasiekia 20 mm dydá.

Jei reikia iðgirsti ðirdies plakimà, tai bus dar 11 nëðtumo savaièiø, bet tik su specializuota áranga, kuri gali apdoroti kraujo tekëjimà á garsà. Taèiau tinkamas ðirdies plakimas, naudojant stetoskopà, yra papildomas tik po 18 nëðtumo savaitës. Verta laukti paskutinio laikotarpio - niekada nepamirðite savo pirmojo ateities ðirdies plakimo.

Per visà nëðtumo laikà vaisiaus kraujas nepasiekë kûdikio plauèiø. Taigi tai buvo vaiko organizmo þenklas, kad vël nëra laisvo kvëpavimo laikas, bet organizmo vystymasis. Taip yra todël, kad vaiko ðirdis bus visiðkai iðvystyta tik darbo sezono metu. Nuo to momento ásiklausymas á vaisiaus ðirdies plakimà bet kuriuo metu bus vidutinis. Viskas, kà jums reikia padaryti, ðvelniai ádëkite ausá ant vaiko krûtinës.