Ankstesnio restorano savininkas

Formexplode

Jei esate bet kurios prekybos vietos ar maitinimo namø savininkas, labai gerai þinote, kad klientø aptarnavimo greitis yra vienas ið svarbiausiø iððûkiø, su kuriais norëtumëte susitikti. Taèiau jûs niekada nepagalvojote, kad svarbi paskutinio elemento idëja yra ne tik uþsakymo rengimo greitis, bet ir pats ásakymo ávedimas sistemai ir fiskalinë suma.

Jei jûsø patalpos yra árengtos klasikiniu ar keliais paþangiais ar pasenusiais kasos aparatais, ðis diapazonas þymiai pailgina klientø aptarnavimo laikà, kuris tiksliai atspindi jo ávykdymà, o taip pat ir jûsø siûlomø paslaugø trûkumà!Rinkoje yra dar daugiau patogumø, o maitinimo pramonë gali naudoti dar labiau technologiðkai paþangius sprendimus, kurie tiesiogiai verèiami á siûlomø paslaugø grupæ! Ir bûtent ðiuo darbu, kuris naudojamas pabaigoje gerinti maitinimo paslaugø kokybæ, mes padedame. Turime pasiûlyti Jums paþangiausius padavëjo ir bartingo produktus - Gastro Pos Demo programà.Jo paslauga yra ne tik labai intuityvus, bet ir iliuziai primena tradicinio fiskalinio kasoje esantá dalykà, todël sveèiai nebus rimtesni sunkumai prisitaikant prie skirtingø sprendimø! Be to, visa programa yra lieèianti sistema, teikianti praktiðkà ir svarbiausià, labai didelá uþsakymø pasirinkimà. Be to, padavëjo identifikavimui bûdinga didelë techninë paþanga ir paprastas naudojimas, nes tai yra atitinkamo kodo ávedimas konkreèiam darbuotojui arba dar paprastesnis, naudojant specialià magnetinæ kortelæ.„Gastro Pos“ programa yra neabejotina „Turi bûti“, jei nori, kad ji bûtø kuo maþesniame lygyje! „Gastro Pos“ naudojamas ir patinka puikiø gastronomijos ástaigø ir brangiø barø galioje! Taigi nemanau, kad ðiek tiek ilgiau ir manau, kad jûsø vieta pakils dar aukðtesniame lygyje!