Apdviestas atskirame name

Apðvietimas yra neatsiejama jûsø namø áranga. Visø pirma, jis tarnauja ðviesai, apðvieèia kambarius, bet daþnai atlieka ir dekoratyvinius vaidmenis. Yra daug bûdø apðviesti matomoje rinkoje nuo tradiciniø kaitinamøjø lempø iki LED apðvietimo. Kiekviena ið jø turi skirtingas funkcijas ir siûlo ir kitø privalumø.Ðiandien fluorescencinës lempos yra itin patraukli apðvietimo rûðis, kuri yra bûdas iðkrauti lempas. Ðviesos liuminescencinëse lempose skleidþia fosforà, kurá suþadina ultravioletinë spinduliuotë, atsirandanti dël dujø uþpildymo vamzdþio ákaitinimo. Dujos daþnai yra gyvsidabrio ir argono miðinys. Iðleidimai, kurie vyksta tarp volframo elektrodø liuminescencinëje lempoje, sukuria nematomà ultravioletinæ spinduliuotæ, kurios bangos ilgis yra daugiausia apie 254 nm. Liuminescencinës lempos gali bûti skirtingos ðviesios spalvos, pradedant nuo baltos dienos ðviesos iki ávairiø spalvø dekoratyviniø ðviesø. Ðviesos spalva gaminama naudojant fluorescencinëje lempoje tinkamà fosforà. Dabartiniais laikais fluorescencinës lempos uþima kitas formas. Yra paprastos, apvalios, U formos fluorescencinës lempos, taip pat labai svarbios kompaktinës lempos. Pastarosios yra suskirstytos á tradicines fluorescencines lempas, visø pirma daug maþesniø dydþiø. Ðios liuminescencinës lempos yra tinkamos fluorescencinëms lempoms su integruota uþdegimo sistema, taip pat fluorescencinëms lempoms, kurioms reikalinga tokia programa. Jie gerai dirba namø kambariuose, taip pat grupëse ar kitose vieðosiose ámonëse. Visø rûðiø fluorescencinës lempos yra didelës, palyginti su tradicinëmis kaitinamosiomis lemputëmis. Visø pirma, jis iðsiskiria savo didelio ðviesumo efektyvumu ir ilgesniu darbo laikotarpiu, dël kurio jie tampa tokie populiarûs.