Atmosferos oro tarda

Oras turi svarbø veiksná kiekvienam darbuotojui. Ákvëpus á plauèius absorbuojamas ne tik vystymuisi naudingas medþiagas, bet ir tas, kurios neigiamai veikia sveikatà. Tipas neturi vidinio filtro, kurá jis nusipirko 100%, kad filtruotø ore esanèias priemaiðas, todël jo organizmo laikotarpis priklauso nuo aplinkos, kurioje jis vyksta.

Didesnis tarðos lygis pastebimas miestuose, kurie, be kita ko, yra didesnë automobiliø pramonë ir galimybë. & Nbsp; kaimas daþniau priskiriamas geram orui, dël kurio maþiau transporto priemoniø ir daug augalø. Mediena ir krûmai vadinami natûraliais oro valytuvais, kurie uþkerta kelià natûralios aplinkos blogëjimui. Nuolat tobulinanti þmogaus veikla reikalauja vis daugiau ir paþangesniø sprendimø sveikatos ir aplinkos apsaugos departamente. Tokios veiklos pavyzdys yra didelio masto gamyklos, kuriose dirba ðimtai þmoniø. Problema, pastebima didesnëse parduotuvëse, yra oro dulkëtumas, atsirandantis gaminant produktus. Bendrovëje perduodami terðalai neigiamai veikia darbuotojø sveikatà ir trukdo tinkamai atlikti pareigas. Gërimas ið pastangø paaiðkinti ðias pastangas yra dulkiø iðtraukimo sistemø projektavimas darbo patalpose, kuriose yra daugybë nereikalingø dulkiø. Tokia komplikacija yra svarbi tarp dailidþiø biurø, kur dulkës ir maþos medienos pjuvenos neigiamai veikia ne tik darbuotojus, bet ir priedus, maþindami jø funkcinæ bûklæ. Þetonai yra ne tik grësmë darbuotojø sveikatai ir produktyvumui, bet ir gamyklos saugumui. Jos yra degios medþiagos ir, jei jos atsiranda, kibirkðtys gali uþsidegti. Gerai suprojektuota dulkiø surinkimo sistema yra apsaugos priemonë savininkui, kuriam nereikia nerimauti dël techninës gamyklos bûklës, bet taip pat ir per ilgà darbuotojø atostogø skaièiø.