Azoto trado gamybos procesa

Dulkiø surinkëjai yra tokie patys, kaip ir daþniausiai naudojamos pramonës árangos grupës. Vystymosi pasirinkimo dëka jie gali bûti dedami á mechaninæ technologijà, per valymo korpusà taip pat naudojant suslëgtà orà.Pramoniniai dulkiø surinkëjai yra dulkiø surinkëjai, kurie naudojasi beveik bet kurioje pramonës ðakoje, kurioje susiduriama su problema, susijusi su uþterðtu oru, atsirandanèiu gamybos procese.

Vivese Senso Duo Shampoo

Populiariausi yra vadinamieji dulkiø surinkëjai, kurie yra ypaè naudingi medienos ir baldø pramonëje, puikiai atlieka savo funkcijà ir iðskiriant ávairiø rûðiø dulkes, pvz., Plastikus, popieriaus atliekas ir pan. visos gamybos salës, taip pat subtilios stacionarios dalys, naudojamos atskirai atskiroms maðinoms.Maþi pramoniniai dulkiø surinkëjai (vadinamieji kasetës yra dar vienas bûdas apie juos raðyti. Nepaisant jø santykinai maþo dydþio, jie atrodo kaip didelë filtravimo erdvë. Jie puikiai atrodo knygose dël sausø ir smulkiø dulkiø. Taip pat patinka kasetiniø dulkiø surinkëjai, dirbantys su maþa dulkiø koncentracija.Didesni prietaisai (pvz., Ciklonai yra tinkami naudoti, ypaè tose technologijose, kuriose gyvena daug erozijos dulkiø, pvz., Energetikoje, gaminant laisvas statybines medþiagas, kokso, liejimo, angliø pramonëje ir kt.Jie gali veikti sprogstamomis medþiagomis, o tai reiðkia, kad jie gaminami pagal ATEX principà. Pagrindinës versijos buvo pjuvenos, medienos apdirbimo lustai, dulkiø ðlifavimas su ávairiomis medþiagomis, vadinamieji alyvos rûkas, suvirinimo garai ir kt.Naujausiems filtro dulkiø surinkëjams, turintiems modulinæ konstrukcijà, bûdinga stipri konstrukcija ir daugiafunkcinis funkcionalumas. Galima naudoti ávairias formas, susijusias su jø tvarkymu, filtro rankoviø iðtuðtinimo ir valymo metodais.Svarbus vaidmuo tenka pramoniniams dulkiø surinkëjams: jie leidþia jums iðlaikyti planà ir ðvarà gamybos salëje, o ðilto oro atgauti recirkuliaciniame þiemos sezone.