Bauda darbuotojui dirbaneiam sveikatos ir saugos darbe

Yra elementas, kuriame kasos aparatai reikalingi pagal teisës normà. Todël yra elektroniniø prietaisø, þmoniø, kurie registruoja pajamas ir mokestá uþ ne didmeninës prekybos sutartá. Dël jø trûkumo darbdaviams, kad jie yra nubausti uþ didelæ sniego bausmæ, kuri labai virðija jos poveiká. Niekas nenori rizikos tikrinimo ir baudø.Tai nëra neáprasta pasakyti, kad yra daug smulkiojo verslo darbo. Verslininkas savo medþiagà siûlo tinkle, o kompozicijoje juos saugo ir vienintelë laisva erdvë yra ten, kur yra stalas. Taèiau kasos aparatai yra lygiai taip pat reikalingi, kaip ir parduotuvës, kurioje yra didelë maþmeninë prekyba, sëkmei.Tai yra tokia pat padëtis þmoniø, kurie praktikuojasi ðioje srityje. Sunku ásivaizduoti, kad darbdavys atlieka turtingà fiskalinæ sumà ir visà jos naudojimà. Taèiau jie atsirado rinkoje - neðiojamieji fiskaliniai árenginiai. Jie uþima maþus dydþius, galingas baterijas ir prieinamas paslaugas. Iðvaizda yra panaði á mokëjimo korteliø mokëjimo terminalus. Tai puikus sprendimas, kurá jie gali atlikti ðioje srityje, ir, pavyzdþiui, kaip mes turime asmeniðkai eiti á klientà.Finansiniai árenginiai taip pat svarbûs kai kuriems perkant, o ne tik savininkams. Spausdinto kasos aparato dëka þmogus turi galimybæ pateikti skundà dël apmokamos paslaugos. Galutinis patvirtinimas yra geras pirkimo paslaugos árodymas. Be to, tai patvirtina, kad darbdavys vykdo teisinæ veiklà ir atlieka vienkartinæ sumà ið pinigais finansuojamø tekstø ir pagalbos. Kai gausime galimybæ, kad parduotuvëje esantys finansiniai árenginiai bûtø atjungti arba nenaudojami, mes galime praneðti ástaigai, kuri imsis atitinkamø teisës aktø prieð savininkà. Jam gresia didelë bauda ir netgi daþniau teisme.Kasos aparatai taip pat vertina savininkus, kad patikrintø bendrovës finansus. Kiekvienos dienos rezultatas iðspausdinamas kasdien, o mënesio pabaigoje tikimës iðspausdinti visà pareiðkimà, kuris parodys mums, kiek pinigø mes sukaupëme iðsamiai. Dël to galime lengvai patikrinti, ar bet kuris ið darbuotojø vagia mûsø pinigus ar tiesiog ar mûsø verslas yra geras.

Þr. Kasos aparatus