Darbo organizavimas matematikos pamokose

Jis sukûrë baldø prekybos ámonæ. Savininkas ádarbino sandëlius ir sandëlius á ðias vietas. Dirbau ðiame sandëlyje. Pastatas buvo per maþas, kai buvo saugoma prekiø. Nepakankamas erdvës vystymasis lëmë paradoksalià situacijà, kai unikalus darbuotojas turëjo laukti daugelá minuèiø kitam, nes tarp baldø poliø, skirtø veþti veþimëlius, buvo per maþas kelias.

Tada supratau, kad per dienà prarasta neproduktyvaus laiko ðvaistymo galimybë. Kitas dalykas, kuris pratæsë funkcijà, buvo blogas apðvietimas, galø gale buvo pakankamai ryðkiø sporto lempø, kurios iðspræstø ðià problemà. Uþsakovui uþsakovui uþpildæs darbuotojas, uþuot matæs produkto etiketæ ið atstumo, turëjo sulenkti ir ieðkoti, ir daþnai turëjo skambinti telefonu. Kaip tikriausiai ðiuo atveju, savininkas neabejotinai atkreipë dëmesá á tokius poreikius, vëliau nusiþengë tam tikros tvarkos vykdymo etapui. Manau, kad labai svarbi yra tinkama vieta, ar tai bûtø prietaisai, prekës ir visi darbo dienà naudojami elementai. Tai nëra tokio þmogaus efektyvumas, taigi iðlaidø suma, nes terminas yra pinigai, taèiau þmogus daþnai yra sudirgæs, nes jis galëjo kaþkà greièiau paruoðti, su maþiau pastangø. Yra daug elementø, kurie pagerina darbo kokybæ sandëlyje. Svarbiausias dalykas yra stiprus apðvietimas, taigi bûtent liuminescencinës lempos ir tinkamas prekiø valdymas sandëlyje, kad þmonës netaptø savo kojomis. Atsiþvelgiant á þurnalo tipà, turime atkreipti dëmesá á vietos temperatûrà ir drëgmës lygá. Paskutiniu atveju, kai paminëti baldai, patalpa turi bûti labai sausa, nes drëgmë þalingai paveiks medþiagà, ið kurios gaminami baldai. Taèiau tai yra pagrindai, kad net didelës ámonës turi pamirðti tam tikrus dalykus.