Depresija f32

Paprastai manoma, kad depresija turi þinomà poveiká tik paciento psichikai. Deja, nëra jokios taisyklës! Daþnai ligø fiziologinio periodo trukmës átaka yra tokia pat svarbi, kai kalbama apie jo somatines ligas - tai fizinës ligos modelis, kurá átakoja psichologiniai veiksniai. Taip nëra depresijos atveju. Visø pirma, depresija gali bûti daugelio somatiniø ligø, tokiø kaip diabetas ar ðirdies ir kraujagysliø ligos, bûklë. Taigi, tai yra faktas, kai depresijos simptomai pirmà kartà pasireiðkia pacientui, ir tada jie suskaidomi, prisidedant prie minëtø ligø atsiradimo. Daþnai atsiranda situacija, kai depresijos simptomai atsiranda diagnozavus somatinæ ligà. Ðiuo metu depresija veiksmingai padidina fiziologinæ ligà, neleidþianti jai atlikti tam tikro darbo ir taip iðplësti jos simptomus bei didelio poveikio.

ling-flu.eu Ling Fluent Ling Fluent - Veiksmingas greito ir veiksmingo užsienio kalbos mokymosi sprendimas

Dauguma depresijos simptomø visada yra laikomi somatiniais simptomais. Daþniausiai jie buvo paminëti, bet tokie simptomai kaip galimybës prarasti malonumà praradimas, susidomëjimo praradimas, ankstyvas elgesys ir neramus, nemalonus miegas, skonio stoka ir tam tikras kûno svorio sumaþëjimas. Bûtina pasirûpinti, kad somatiniai simptomai ne visada sustabdytø ar parodytø depresijos pasekmes. Kartais, fizine liga, jis blogai ar sukilæs atlieka depresijà. Prieþastys, dël kuriø jis gali atsirasti, yra skirtingos. Be abejo, tos paèios idëjos prisiminti silpnøjø gerovës pablogëjimà ir suvokiamà ásitikinimà, kad nebus galimybës visiðkai iðgydyti ligà (ypaè sunkiø ir nepagydomø ligø sëkmei. Didelis pelnas ið dabartinës naudos ir galimybë pacientui apsiriboti pacientu ir sàlygomis, kuriomis asmuo turi stovëti. Ðiuo metu nëra galimybës visiðkai iðgydyti ligà, á kurià mes pateko. Taèiau ðiuolaikinës medicinos dëka vis dar tikimës apriboti ligà arba paslëpti jos simptomus. Taèiau depresijos, kuri gali bûti laikoma gyvena kaip ligos raktas, gavimas tik pablogins paciento sveikatos bûklæ, o sëkmës jëga visiðkai paðalins net menkiausià gydymo viltá tuo laikotarpiu. Todël svarbu iðtirti paciento sveikatà ne tik fiziniu, bet ir psichologiniu poþiûriu.