Dirba kaip nuotolinis vokieeio kalbos vertejas

Labai daþnai ámanoma, kad mes matome save verslo vietose ar kitose su þmonëmis, kurie neþino vietos stiliaus. Dar blogiau, mes neþinome jø kalbos ir neturime dar vieno bendro, kurio pagalba jie galëjo bendrauti. Ir tik vienintelë pagrásta galimybë yra samdyti vertimà þodþiu.

Ar visi ið jûsø atsidurs?Þinoma, ne. Jei mums sakoma, kad yra vienas vertëjas, kad galëtume susitikti su mumis, patenkinti mûsø poreikius, mes esame klaidingi. Ágyvendindamas vertëjus, jis gali bûti verbalinis ir raðytinis. Ir ðis planas netaikomas tai, kad jie nesprendþia tam tikro tipo vertimo. Èia taip pat svarbu laikytis tinkamø polinkiø. Jei norite bûti vertëjas, turite turëti daug privalumø, kuriø vertëjas neturi. Tai yra tada: stiprumas stresui, tobula dikcija, gera trumpalaikë atmintis. Be ðiø santykiø neámanoma atlikti jokio specialaus aiðkinimo. Vertëjas turi sugebëti tai padaryti.

Versti kelyjeJei þinome, kad vertëjas yra naudingas, jis galës lengvai ir ryþtingai kontroliuoti mus ir atlikti vertimus tolimomis sàlygomis, ne tik konferencijø salëse, bet kaip árodymà restorane pietø ar verslo vakarienës metu, turime ádëti nuoseklius aiðkinimus , Skirtingoms vertimo rûðims reikalinga speciali áranga, todël jis iðnyksta. Tuo tarpu ið eilës nereikia interpretacijø, iðskyrus mokymàsi ir tikriausiai vertëjo buvimà. Toks vertëjas yra pasiryþæs komandiruotës metu pateikti paprastà funkcijà bet kurioje vietoje, automobilyje ar traukinyje. Tada jis yra labai mobilus, o tai reiðkia, kad yra atviras atsakas á pirkëjø, kurie yra begaliniai klubo, praðymus, vis dar kà nors darydami.

Vertëjas, kuris vadovauja mûsø klientui, rûpinasi mûsø graþia iðvaizda. Galø gale tai yra mûsø rangovo vitrina ir ji negali paveikti jo ávaizdþio. Jis ne tik puikiai paaiðkina, bet ir puikiai prisistato.