Dviraeio paruodimas vairuoti

Keliø dviraèiø sportas yra didþiulis sportas, kuris tiesiogiai nukreipia partnerius á beveik visas amþiaus grupes. Dauguma dviratininkø dviraèius naudoja tik pavasará, nes jie yra tvirtas ir patogus bûdas patekti á metodus ir institucijas, o þiemà, esant sunkioms gatvës sàlygoms, noriu pasiduoti automobiliams ir vieðajam transportui. besisukanèios sàlygos dël galimybiø, galite su savo vardu ir malonumu naudoti dviraèius visà metus, net ir dviraèiu. Taigi, kà verta árengti taip, kad vaþiuojant keliu taip pat bûtø brangiau þiemà?

Tinkama apranga. Að nesu ðiltas paltas ar ðvarkas, prieðingai. Paprastas kurta sukels, kad (ypaè perkeliant didelá kilometrø skaièiø ant dviraèio mûsø kûnas prakaituos gana daug, o prakaito dþiovinimas po striukiu efektyviai atvës. Geriausias bûdas iðspræsti ðià kokybæ bus dëvëti termoaktyvius apatinius drabuþius. Jo paskirtis - perkelti perteklius vandens garus ir drëgmæ ið savo kûno, kodël mes nepripaþástame mirkymo ir negausime vësumo. Be to, kai kurie termoaktyvûs apatiniai drabuþiai yra siuvami tam tikra membrana, kuri naudojama apsaugoti kûnà nuo ðalto vëjo. Jûs taip pat turëtumëte árengti ðiltus batus ir turëti papildomà porà kojiniø. Asmeniðkai að rekomenduoju kojines su didþiausià galimà vilnos dalá, kodël mes neturime ðalèio. Taip pat verta dviraèiø pirðtines. Geros ámonës teikia dvisluoksnës pirðtinës: todël pirmasis sluoksnis yra atsparus vandeniui, o kitas - efektyviai iðlaiko ðilumà rankose.Dviraèio paruoðimas. Kaip ir automobilis, dviratis ir reikalauja specialios þiemos árangos, kuri mums suteiks malonø ir patogø kelionæ. Aukðèiau yra þieminës padangos ir sparnai, o ekstremaliomis sàlygomis - grandinë. Taip pat nëra svarbu pamirðti, kad þiemà tamsoje patenka daug greièiau, todël reikës antrojo apðvietimo ir akinimo.

https://strong-gel.eu/lt/Titan gel - Inovacinė formulė didesniam varpui!

Turiu tikimybæ, kad minëtas vadovas padëjo neapsisprendþiams dviratininkams þinoti, kad dviraèiø sezonas neávyksta su pirmuoju sniegu, ir padëjo nuspræsti, kokius priedus turime saugiai ið paskutiniø transporto priemoniø, nepriklausomai nuo oro sàlygø. Nes, galø gale, automobilis yra ne tik ádomus, bet ir sportas, kurio dëka mes iðliksime tinkami ilgiau.