Elektrinis atheminimas anglo kalba

Daugelis þmoniø stebisi, ar perkant pjaustytuvà atsiskaitoma. Viskas nori bûti matoma ar ne. Jei pjaustytuvas traktuoja kaip dar vienà virtuvës puoðmenà, turëtumëte nustoti pirkti. Tuo atveju, kai vertiname komfortà ir praleidþiame daug laiko virtuvëje, ruoðiame maistà ir desertus, tai yra puiki alternatyva!

Pjaustytuvas yra pirmasis variantas vidutiniam peiliui. Dël to mes per kelias sekundes supjaustysime tà paèià storà skiltelæ. Jis yra tas pats ðaltoje mësoje ir sûriuose - lengvai ir tinkamai, ir virð visø estetiniø savybiø. Þinoma, jis paprastai to nedaro, kai tik atrakcionas ir peilis patenka á patrauklumà.

Svarbiausi elementaiSvarbiausi pjaustytuvo aspektai yra besisukantis peilis su galimybe reguliuoti pjovimo storá, tiektuvà ir kûnà. Peiliai gali bûti lygûs arba dantyti. Ðie skaièiai idealiai tinka sûrio ir ðalto mësos pjaustymui, o dantytieji yra universalûs. Idealiu atveju, kai aðmenys yra pagaminti ið grûdinto plieno, nes dël to jie yra patvaresni. Jei jums reikia pjaustytuvo korpuso, mes galime ieðkoti tø, kurie pagaminti ið kieto nerûdijanèio plieno arba titano ar plastiko. Tai tas pats tiekëjui. Jei turëtume prasmæ naudoti prietaisà daþnai, parenkame plienà, o plastikinis dëklas dirbs moterims, kurios maţiau maistø maistà. Taip pat bûtina atkreipti dëmesá á tai, ar stûmikas yra pritvirtintas prie pjaustytuvo - be jo mes susiduriame ne tik su keliais tiksliais gabalais, bet visø pirma dël pirðtø praradimo.

Be pagrindinës árangos, gamintojai daþnai teikia ir kitø ádomiø dalykëliø. Gërimas ið jø yra pjaustytø grieþinëliais padëklas - dël to pjovimas tampa higieniðkesnis, o tuo paèiu ir mes valome. Kitas ádomus skonis yra peiliø galandiklis arba kabeliø laikiklis.

Ar pjaustytuvas yra puikus?Toks nurodymas namø tikslams paprastai kainuoja 150-400 PLN. Taip pat rinkoje yra ámontuotø pjaustytuvø, kuriø vertë svyruoja nuo 500 iki 1,500 PLN. Iðplëstinë áranga, skirta daugiausia verslui ir maitinimo namams, jau dabar yra didelë, 2000–2000 PLN. Ir sugràþinkite juos, kai já konvertuojame á iðsaugotà laikà.