Es mifid direktyva

ATEX direktyva savo teisinëje sistemoje buvo ávesta 2003 m. Liepos 28 d. Ji iðkelia á duomenø produktus praktikoje pavirðiams, kuriems kyla sprogimo pavojus. Minëti produktai turi atitikti grieþtus reikalavimus ne tik saugai, bet ir sveikatos apsaugai. ATEX direktyvoje pateikiamos atitikties vertinimo procedûros.

Aptariamo norminio akto nuostatø principu saugos lygis, taip pat su ðiuo ávertinimu susijæs vertinimas yra lemiamas ryðys su grësmei aplinkai, kurioje ðis patiekalas bus atliekamas.ATEX direktyvoje nustatyti grieþti reikalavimai, kuriuos turi atitikti konkretus produktas, kad jis bûtø perduotas potencialiai sprogiose vietose. Bet kokios zonos? Visø pirma èia kalbame apie akmens angliø kasyklas, kuriose yra labai didelë metano ar anglies dulkiø sprogimo rizika.

ATEX direktyvoje iðsamiai paskirstomi árenginiai. Jis yra du ið jø. Ankstyvojoje klasëje pasirenkami árenginiai, naudojami kasykloje po þeme taip pat erdvëse, kuriose gali bûti metano sprogimo pavojus. Antroji dalis jungiama prie prietaisø, kurie yra ájungti neáprastose vietose ir kurie gali egzistuoti sprogioje aplinkoje.

Ðioje direktyvoje nustatomi esminiai reikalavimai, keliami kiekvienai árengimo árangai, kai kyla pavojus dël metano / anglies dulkiø sprogimo. Ir dar svarbesni reikalavimai, kuriuos galima rasti suderintose taisyklëse.

Reikëtø nepamirðti, kad patiekalai, kuriuos galima naudoti potencialiai sprogiose vietose, turëtø bûti paþenklinti CE þenklu. Notifikuotosios ástaigos identifikavimo numeris turëtø bûti gràþinamas uþ þenklo, kuris turëtø bûti didelis, matomas, nuolatinis ir paprastas.

Notifikuojanti ástaiga iðnagrinëja visà saugumo sistemà arba vienà árangà, galiausiai uþtikrindama, kad ji atitinka galiojanèias direktyvos nuostatas ir reikalavimus. Taip pat reikëtø prisiminti, kad nuo 2016 m. Balandþio 20 d. Dabartinë direktyva bus pakeista nauja informacija ATEX 2014/34 / ES.