Geras vertejas id lenko a anglo

Nors vertimo rinka ðiuo metu plinta su naujausiais talentais (kasmet tûkstanèiai iðtroðkusiø studentø iðeina ið filologijos fakultetø, vis dar yra labai didelis ir sunkiausias ir ekonomiðkiausias vertëjas.

Viskas dël idëjos, kad su vertimu susijæ pasiûlymai - ar jie bûtø dokumentai, ar tos paèios þodinës pastabos - yra pilnas daug, bet daugelis jø nerimauja dël jø dëmesio. Tarkime, kad mûsø pirmenybës tikslas yra versti anglø kalbà Varðuvoje. Kokiu stiliumi galime tai atrasti? Kaip ne „patekti“ á prastà kokybæ ir laikà, o ypaè kaip laiko ir pinigø ðvaistymà? Mes stengsimës apie tai praneðti ðiame tekste.

Internete pateikto pasiûlymo bûklë yra svarbus veiksnys ieðkant gero vertëjo. Turëtume atmesti visus dabartinius pasiûlymus ið galvos, kuriø statyba sutrumpinta iki trijø ar keturiø sakiniø. Tikrasis vertëjas, kaip anglø filologijos absolventas ar kitas, gali raðyti kaþkà daugiau apie save - ir pristatyti toká metodà, kad paskatintø potencialø klientà laimëti ið jo pagalbos. Todël svarbu, kad vertëjo pateiktas pasiûlymas bûtø tikslus ir glaustas, o su dabartiniu trumpumu negalime ðiukðliø. Turëtume sutelkti savo nuomonæ apie vertëjus, kà jie sako, kokiomis temomis jie geriausiai jauèiasi - visø pirma, kad norime mokykloje ar kolegijoje suteikti kvailà popieriø ir specializuotà tekstà, kurá vertëjas nori ið patirties (daþnai specializuotas þodynas bus iðverstas netiksliai nurodë moteris, kuriai nepripaþástama, todël verta ieðkoti, kas þinotø, kas vyksta. Vertimø vertimo srityje verta ieðkoti tinkamo vertëjo.

Kitas svarbus dalykas yra vertëjo laikinumas - svarbu, kad jis mums suteiktø vertimà per kelias dienas. Daþnai galite susidurti su vertëjais, kurie, mûsø gebëjimu, nieko nekalbëjo apie ágyvendinimo etapo faktà. Bûtø klaida, jei jø paslaugos bûtø teikiamos (nebent mes su jais susipaþinsime, kai mes gauname darbà. Jei jis nori, kad mes pasistengtume, o mes nesirûpinsime klausytis pasiteisinimø dël negalavimø ar tos paèios sulauþytos kojos, geriau investuoti á kaþkà, kuriam pasitikima. Èia mes einame á viskà, kà sakome: ávertinkite pasiûlymo patikimumà. Jei matome, kad jos tëvas daugiau laiko ruoðia gaminti, mes galime átraukti garantijà, kad jam yra taikomi paprasti klientai.