Gumos pramones ir gumos gamybos atliekos

Pramonë yra pramonë, kuri yra labai sudëtinga aplinkai, paprasta ir maloniausia aplinka. Daugelis pramoniniø procesø derinami su didelës dulkiø dozës gamyba, kuri taip pat gali turëti neigiamà spaudimà oro padëèiai, taip pat kelia pavojø þmoniø sveikatai, kurie yra priversti egzistuoti aplink dideles gamyklas.

Formexplode

Baudø iðmetimas yra mechanizmas, kuris ið esmës susijæs su iðmetamøjø terðalø iðmetimu ir palengvinimu. Pramonës gamyklos iðleidþia daug iðmetimo ir dulkiø. Todël ypaè svarbu, kad kiekvienas gamybos namai turëtø pasirûpinti prietaisu realiu, saugiu ir geru apsauginiu bûdu, kurá praktikuotø pramoninis dulkinimas. Dulkiø iðtraukimas yra dulkiø ðalinimas, kuris neleidþia patekti á kitø rûðiø orà, kurá kvëpuojame. Dulkiø iðskyrimo esmë grindþiama technika, kuria siekiama atskirti neðvarumus ir iðmetamøjø dujø ið skysèiø ir dujø, kurie gaminami ið iðorës gamybos proceso metu. Tinkama pramoninës dulkiø iðtraukimo sistema iðvalo didelá kieká kenksmingø aðarø gaunamus garus, taip pat ðiuo metu neleis jiems patekti á orà. Daþniausia ekonominë dulkiø ðalinimo forma yra anglies dioksido molekuliø tiekimas. Paprastai tai daroma naudojant kriogeniná metodà, kuris pagrindinëje fazëje skaièiuojamas suspaudþiant, o po to auðinant dujas iki reikiamos temperatûros, kuri leidþia atskirti nepageidaujamà elementà skystos medþiagos pavidalu. Pramoninis dulkiø ðalinimas yra vienintelë sistema, kuri apsaugo gamyklø ir pramoniniø parduotuviø aplinkà nuo uþterðimo kenksmingomis medþiagomis, nuodingomis dulkëmis, dûmais ir dujomis. Dël gerø pramoniniø dulkiø ðalinimo sistemø veikimo gamykla yra nepriklausoma nuo pavojingø anglies dioksido ar kitø dulkiø, kuriø ásiskverbimas á atmosferà gali bûti labai nepageidaujamas ir sunkus poveikis þmoniø sveikatai.