It sistema mokeseio inspekcijoje

Vykdydama nuolat besipleèianèià globalizacijà ir, be kita ko, internacionalizuodama visus socialinio gyvenimo aspektus, ji pradeda individualius produktus pritaikyti prie vidaus rinkø, kuriose jie gyvena. Ðie darbai yra naudingi beveik visose srityse, ypaè IT sektoriuje ir segmente. Daugelio technologiniø produktø atveju ðis pritaikymas grindþiamas programinës árangos buvimo vieta.

Tokia pati veiklos sritis, kurià ji laiko uþduotimi pritaikyti konkretø produktà konkreèios rinkos ypatumams. Visø pirma, tai susideda ið vadinamosios vietinës programinës árangos versijos, iðverèiant visus gràþinimus ir papildomai sukuriant atskirà dokumentacijà, atitinkanèià pasirinktà ðalá. Daþnai, be áprastø vertimo procesø, reikia ádiegti specialias metrines ir paþinèiø sistemas, kurios atitiktø svarbius rinkos principus.Procesas, kurá daþnai apibûdina simbolis L10n, vis dar gaminamas, kad bûtø ádiegta atskira tam tikros paslaugos svetainës versija, kad bûtø átrauktas jos prieinamumas kitø ðaliø pilieèiams. Yra labai reikalingas darbas, paprastai kuriant konkreèià ámonæ atskiroms rinkoms. Kad jie galëtø iðgyventi, visada vykdydami atsakingà ir sveikà stiliø, jie turi atsiþvelgti á daugelá veiksniø, áskaitant, bet neapsiribojant, atskiras frazes, á kurias atsiþvelgiama vietovës pajëgumais ir net pasirinktomis tarmëmis. Tinkamai atlikti metodai ne tik padidins paslaugos prieinamumà, bet ir sukuria palankø ávaizdá ámonei.