Kasos aparatai su elektronine atmintimi

Vertëjai paprastai verèia kalbà ið kitos kalbos á savo kalbà ir tik kai kurie ið jø pakankamai gerai supranta antràjà kalbà, kad galëtø jà paðalinti ið gimtosios kalbos. Kartais vykstant didesnëms konferencijoms ar verslo susitikimams atsitinka, kad vertëjai neatitinka visø bûtinø kalbø deriniø, pavyzdþiui, vieta, kur vokieèiø kalbos vertëjas verèia vokieèiø kalbëtojà á anglø kalbà, o anglø kalbos vertëjas tik tada verèia kalbà kitiems renginio dalyviams prieinama kalba. Tai ta pati strategija, paprastai vadinama relë - netiesioginis vertimas per kità uþsienio kalbà.

Pagal pavadinimà „pivot“ suprantamas vertëjas, dalyvaujantis aptariamoje procedûroje, kuri kitiems vertëjams verèia straipsná á kalbà, kuria gali naudotis nauji vienalaikiai vertëjai. Tokie vertëjai turi manevravimo teisæ, þinomà pagal terminà „retour“, ir tai yra gimtosios kalbos mokymas dabartinei aktyviai kalbai. Jei maþiau nei vienas ar du vertëjai kalba maþiau palankiomis kalbomis, tuomet jie ið aptariamos kalbos verèia á savo aktyvøjá stiliø, kuris vëliau veikia kaip „naujøjø kabinø“ vertëjai. Netiesioginio vertimo metodo dëka konferencijos yra galimos tik ribotam kalbø deriniø skaièiui ir gali sutaupyti pinigø.

Relës & nbsp; metodo trûkumai yra padidinta rizika klaidai, kai verèiama ið kito vertimo, taip pat reikðmingas skirtumas tarp kalbëtojo kalbos ir momento, kai vartotojai pagaliau iðgirsta vertimà. Stolicos vertëjø biurø ekspertai atkreipia dëmesá á tai, kad jie gali bûti ypaè sunkûs, ypaè kai kalbëtojas kalba ar parodo kà nors per kalbà. Kaip rezultatas, atsitiktinis komiðkas efektas atsiranda, kai pusë auditorijos apdovanoja garsiakalbá plojimais, nes jie jau girdëjo spektaklio pabaigà, antroji auditorijos dalis akivaizdþiai tai daro, nors ir tik vëluojant dël paprasto stiliaus klausymo.