Kasos aparatas dsa 45

Áþeminimas yra svarbiausias visos elektros energijos aspektas. Kiekvienas mano, kad áþeminimo procese nëra átampos, bet jis neturëtø bûti elektrinis, bet tik kitaip .... Kai kuriuose namuose ar butuose yra ðimtai metrø áþeminimo laidø, tik tam tikslui? Ar tai yra dël to, kad butas yra áþemintas, jame nëra eismo, kai nieko nëra su juo susieta? Kada svarbu sumontuoti visà laidø sistemà? Jei norite þinoti reakcijas á ðiuos ávykius, perskaitykite ðá tekstà iki galo.

Kà reiðkia, kad elektros instaliacija yra áþeminta? Gerà atsakymà galima rasti viename klausime, ir mes taip paaiðkinsime, kaip galime. Galø gale, kai kuriuose namuose, kuriuose yra lizdai, be fazës ir neutraliø laidininkø, taip pat paþadina ir þemës laidai. Jie jokiu bûdu nepaaiðkina atskirø prietaisø padëties. Tuomet jie yra apsauginiai procesai, paprastai esantys namø skirstomosiose árenginiuose, ir ið ten yra nukreipiami á metaliná elementà, kuris yra lengvai prijungiamas prie þemës. Kuris tikslas yra áþeminimas? Kaip minëjome anksèiau, áþeminimas yra apsaugos sistema, kuri jungiasi mûsø paèiø árenginiuose jau daugelá metø. Kita prieþastis, kodël reikia pritaikyti áþeminimà, yra darbinë bûklë, nes dël to visi pastate esantys patiekalai tinkamai veikia. Jei norite pasiekti tokio tipo laidus, turite galvoti apie tai, kad jie elgiasi su skirtingais þenklais. Labiausiai nebrangus yra PE apsauginis laidininkas, kuris uþima geltonos ir þalios spalvos spalvà ir PEN, kuris yra neutralus laidininkas, turintis apsauginá vaidmená. Laidas yra mëlynas. Net lizdai, kuriuose nëra áþeminimo kaiðèio, turi savo apsaugà nuo elektros smûgio. Paprastai tokie kiðtukai turi þenklà (du sutampa kvadratai, o tai reiðkia, kad jie neturi bûti áþeminti.