Kasos aparatas elzab jota e 4095

2015 m. Sausio 1 d. Ji pristatë á butà ástatymo projektà, kuris taip pat sumaþino verslininkø, kurie neprivalo registruoti savo pardavimo kasoje, skaièiø. Jei negavote kasos aparato iki paskutinës datos - dabar jis gali pasikeisti. Daug vadinama tiek, kad ir moterys, pradëjusios verslà, bus priverstos pirkti kasà. Kadangi kiekvienos ámonës biudþete yra tos paèios didelës iðlaidos, ðiandien verta patirti, kaip galima gauti pinigus tokiam pirkimui.

- Reikëtø pareikalauti, kad visi verslininkai, pirkæ kasos aparatus ir uþregistravæ pardavimus, praðytø atlyginti patirtas iðlaidas. Kad galëtumëte kreiptis dël tokios gràþinimo, turite atlikti tam tikrus formalumus. Pagal ástatymà, galite susigràþinti 90% kasos pirkimo kainos, neáskaitant PVM, taèiau kaina negali praeiti 700 PLN. Be abejo, galimybë gauti gràþinamàjà iðmokà yra gryna informacija bet kuriam verslininkui, kuris nemëgsta iðmesti pinigø.

- Mes negalime pamirðti apie specialø praneðimà Mokesèiø tarnybai, kurioje deklaruojame naudojamø kasos aparatø skaièiø ir nurodome jø naudojimo adresus. Jis taip pat turëtø gràþinti tikslià datà, kada jie pradëjo registruoti pardavimus konkreèiame kasoje. Ði medþiaga yra privaloma ir mes negalime prarasti savo pateikimo.

Norëdami gauti pinigø uþ kasos pirkimà, turime turëti pirkimo árodymà. Vienà deklaracijà galime praðyti gràþinti vienà kartà. Jei turime visus klausimus, susijusius su paskutiniuoju, kuriame norite kreiptis dël gràþinamosios iðmokos, mes surasime nemaþai statomos informacijos - èia yra daug prekiø dabartiniam faktui. Þinoma, mes ne sveiki þmonës, kuriems bûtinybë pirkti kasà yra graþiai visiðkai nauja. Taèiau dëka patyrusiø specialistø pagalbos, ne tik galësime nusipirkti reikiamus pinigus, bet taip pat galësime gauti kompensuotas iðlaidas pagal dabartiná pirkimà.

Kur ásigyti kasos? Fiskalinio árenginio ásigijimas gali bûti atliekamas ir internetinëje parduotuvëje, ir didelëse patalpose. Atminkite, kad ta vieta yra ágaliotas platintojas ir kad ji taip pat teikia prieþiûros paslaugas.