Kasos aparatas su mokejimo terminalu

Ápareigojimas pirkti kasos aparatus yra susijæs su vis platesnëmis verslininkø priemonëmis. Anksèiau ar vëliau kiekvienas ið jø nusprendþia nuspræsti, kokio tipo prietaisà pasirinkti.Fiskalinës árangos gamintojai keièia savo pasiûlymà pagal klientø poreikius. Neabejotina, kad kiti lûkesèiai, susijæ su kasos siûlomomis nuostatomis, bus pripaþinti didelës parduotuvës savininkas ir visiðkai kitoks gydytojas ar taksi vairuotojas.

Ðtai kodël ðiandien augaluose esantys prietaisai yra suskirstyti á tuos, kurie yra daugiau ar maþiau paþengæ. Rekomenduojama naudoti dviejø tipø kasos aparatus: erc ir pos. Pastarieji yra sudëtingesni naudoti, nes jie siûlo daug daugiau galimybiø. Jie atsisako ir yra didesnë kaina nei erc. Ir daugeliui verslininkø vertë yra viena ið svarbiausiø veiksniø, á kuriuos jie atkreipia dëmesá perkant prekes. Taèiau ðiuo atveju paprasèiausiai nereikia pernelyg ekonomiðkai vertinti. Labai daþnai pigiausi kasos aparatai neatitinka verslininkø reikalavimø. Pirkdami árangà uþ labai maþà kainà, turëtumëte ávertinti, ar jo funkcija su garantija nebus graþi. Netolimoje ateityje tai reiðkia daug didesnæ nesëkmës rizikà, kuri visada pateikia ámonës þaidimus. Taèiau pigûs fiskaliniai kasos aparatai tikrai bus naudingi jauniems prekybininkams ir paslaugø sektoriams, pavyzdþiui, medicinai ir kosmetologijai. Bet kokiu atveju nëra verta permokëti, perkant prietaisà ið graþiausios kainos lentynos. Kainos su garantija nëra geras kriterijus renkantis kasos aparatà. Be to, visapusiðkai vertinami tam tikro verslininko poreikiai ir pramonë, kurioje ji yra glaudþiai susijusi. Kai kuriais atvejais vienintelis bûdas bus pasirinkti neðiojamàjá arba atskirà árenginá, kitose - ir sistemos kasos aparatas veiks geriau. Renkantis kasos aparatà, atkreipkite dëmesá ne tik á kainas, bet ir á vertæ.