Kasos aparato ilgalaikis turtas ar aranga

Pasirinkus naujà savo kasos aparatà, turëtø bûti labai gerai apgalvota, ypaè todël, kad mes ketiname ásigyti árangà, kuri mums reikalinga daugelá metø. Turime labai kruopðèiai galvoti ne tik apie paèiø kasos parinkimà, bet ir apie paèià spausdinimo mechanizmà, kuris atlieka labai svarbø vaidmená. Jei labai atidþiai atsiþvelgsime á visus svarbiausius kasos aparato techninius parametrus, tai bus labai didelis spaudimas kitoms mûsø kasos veiklos iðlaidoms.

Kai dabar jau buvo paminëtas ypatingai svarbus parametras, kuriuo reikia atkreipti ypatingà dëmesá, yra tinkamo spausdinimo mechanizmo pasirinkimas. Ðiuo metu mes galime pasirinkti tarp adatos spausdinimo mechanizmø ir termiðkai spausdinimo mechanizmø, kurie þaidþia su dar populiaresniu interesu. Adatø mechanizmai nëra labai reikðmingi ir tai, kas svarbiausia yra lëtesnë nei terminiai árenginiai. Taip pat verta pridurti, kad daþymo juostos taip pat rekomenduojamos jø svarbiam funkcionavimui. Kasos aparatai, turintys adatø mechanizmø, paprastai yra daug pigûs, todël jie pritraukia klientø dëmesá, kurie centralizuotai pritraukia nuomonæ apie kainà, ir kitus techninius kasos aparato parametrus, átrauktus á papildomà planà.

„Posnet“ mokesèiø spausdintuvas yra ypaè tylus ir veikia labai greitai. Þinoma, ðiek tiek trûkumas yra poreikis naudoti specialø terminá popieriø, kuris daþnai yra dvigubai brangesnis nei anksèiau paminëtas ofsetinis popierius, daþnai naudojamas taðkø matricos spausdintuvuose. Turëtumëte prisiminti pliusà ir, kad turite tinkamas sàlygas dëvëti spausdintus termopopierius. Vestuvëse vis daugiau spausdintuvø turi elektroninæ èekiø kopijà, kurià priima Mokesèiø tarnyba. & Nbsp; & nbsp; Ðie duomenys turi bûti saugomi 5 metus, nes mokesèiø inspekcija privalo atlikti patikrinimà.

Tai verta investuoti á fiskalinës þinomø kompanijø, tokiø kaip net suma: POSNET. Ðis gamintojas & nbsp; ðiuo metu yra pasiûlyti mums geriausius techninius parametrus kasos, daugiausia tuo paèiu prietaisu yra taikomas finansinis patraukliomis akcijos.