Kasos aparato padto tinklo mobilusis popierius

Kasos aparatas dabar galioja beveik visose parduotuvëse, o prekiø pardavimas be kvito yra draudþiamas prielaida - tai vyksta tik mugëse esanèiose rinkose. Ir daþnai pardavëjas turi neðiojamà kasos aparatà.Kasos aparatas veikia ið kitos pardavëjo pusës, veikdamas pardavimø statistikoje, ið kito - kliento, kuris dël ðios paslaugos gavimo gauna pirkimo patvirtinimà. Jei jis pastebi kaltæ, bilietas suteikia jam teisæ á skundà. Parduotuvës savininkas, dëka jos dëka, gali bûti tikra, kad sveèiai nesugeba apgauti, o valstybë - kad verslininkas moka PVM, kurio kaina rodoma kai kuriose ið jø. Tai tik keletas kasos privalumø, taèiau vienas dalykas yra aiðkus: paðto kasos aparatas verslininkams palengvina gyvenimà.

Kasos aparatai - amerikietis XIX a

Taigi nuo pat pradþiø JAV verslumo lopðys, kur dràsesnis buvo pats ir vis dar sugeba padaryti milijonus. Ðûkis „ið skudurø á milijonieriø“ nëra tuðèias: sunkûs ir atsparûs þmonës gali skleisti savo sparnus. James Jacob Ritty egzistavo kaip toks þmogus. Bûdamas keliø barø savininkas, jis turëjo bûti budrus ir akivaizdþiai neturëjo atsidavimo atskiriems darbuotojams. Valstybiø tiesa nepadarë, jis paskatino savo pradiná iðradimà ir pastatë savo maðinà gyvenvietëms. Pirmasis kasos aparatas, vëliau vadinamas „nekontroliuojamu kasininku“, buvo pagamintas ið sudëtingo laikrodþio ir stalèiaus, ir, darant prielaidà, kad jis garsiai skambëjo. Skambutis jums praneð apie sandorá, parduotuvës savininkas jau galëjo pamatyti, ar kasininkas nebuvo vagystë. Tikriausiai neturtingam pardavëjui nebuvo saugu, kad bosas já mato savo rankose, taèiau iðradimo dëka jis galëjo iðvengti neteisëtø kaltinimø. Pirmasis kasos aparatas buvo iðskirtinai dekoratyvus, turintis vertingesnæ galià nei ðie kukliai atrodantys prietaisai, taèiau ðiuolaikiniai kasos aparatai yra ávairesni ir efektyvesni.