Kasos pratimai

Gautas ið novitus lupo kasos aparato yra ypaè svarbus faktas vadovui ir vartotojui. Tie, kurie yra tobuli, privalo pateikti tokius pardavimø árodymus, ir ðie papildomi dokumentai turëtø priimti kvità.

biostenix sensi oil

Deja, dauguma ið mûsø nemoka daug daugiau dëmesio sàskaitoms, kurios daugeliu pavyzdþiø yra rimta pasekmë. Kiek laiko turëtume iðlaikyti tokius spaudinius ið kasos aparatø ir kokiomis formomis jie gali bûti naudingi mums?

Verslininkø atveju tai yra gana paprasta. Jie turëtø saugoti savo áplaukø kopijas 5 metams, jei atliekamas iþdo pavadinimo auditas. Kodël dokumentas klientui?Ðis nedidelis popieriaus lauþas avarijø atveju gali bûti labai svarbus. Jei þinome kasos èekio galiojimà ir mes þinome, kas reiðkia tinkamai saugoti toká dokumentà, mes galime gauti daug. Ji traktuoja visus dabartinius dalykus, kuriais norime reklamuoti ásigytas prekes arba suteikti jiems pinigus. Tokiu atveju pardavëjas papraðys mums parodyti gavimo - patvirtinto sandorio patvirtinimà. Kokiais laikais mes turime prisiminti, kada kvitas turi iðtaisyti mus pateikiant skundà? Jei perkame maisto produktus, galime praneðti apie su jais susijusias problemas iki 3 dienø. Ilgesná laikà turëtume iðlaikyti ðias pajamas, kurios yra drabuþiø, avalynës, baldø ar RTV árangos pirkimo dokumentas. Èia ástatymas suteikia mums 24 mënesius, kad galëtume nustatyti sprendimà pateikti skundà. Tiesiog, kai negalësime gauti kvito, mûsø skundas nebus priimtas. Kuo didesnë reklamuojamo produkto vertë, tuo didesnë þala, susijusi su tokio pardavimo patvirtinimo dokumento nebuvimu.

Taigi, prisiminkime, kad pardavëjai turi mums pateikti apsipirkimo metu. Nepamirðkime, kad tokie dokumentai turëtø bûti kompetentingi. Mes galime sukurti vokus, kuriuose renkame kvitus chronologinëje organizacijoje, ðiam tikslui galime skirti specialø langelá. Svarbu, kad dokumentas, patvirtinantis mûsø sudarytas sutartis, bûtø naudojamas tol, kol gali bûti pagrindas pateikti skundà.