Kiaulienos gabalas su slyvomis

WelltoxWelltox - Atraskite geriausià spalvø pakitimà!

Puikios kiaulienos gabalëliø ar jautienos kotletø paslaptis yra gera jo struktûra. Tai reiðkia, kad norint pasiekti mësà ne tik lengva, bet ir pakankamai trapi, ryðki ir kepti, jums reikia suteikti jam reikiamà storá arba galbût ir plokðtumà.

Mësos pjaustytuvo pirkimas nereikalingas kasdieniame namø ûkyje, kur kartà per kelias dienas turite susmulkinti kiaulienos mësà, visada reikia ásigyti gastronominiø akimirkø, kai kasdien ruoðiami mësos gabalai.

Ðienapjovës pjaustytuvas skirtas mësos ðlifavimui puikiai plokðtiems, tolygiai susmulkintiems krapams. Kaip rezultatas, visas dydis kotletas yra susmulkintas á toká storà sluoksná, kuris yra labai svarbus, kai prieskoniai ir kepimo krapai. Restoranuose, kuriuose naudojami daug kiaulienos gabaliukø, arba delikatesø ámonëse, kur kasdien iðleidþiami jau paruoðti kiaulienos gabaliukai, „chanterella“ yra privaloma pirkti. Tai gera investicija, nes dël ðio elektrinio patiekalo jums nereikia verstis darbuotoju pjaustyti. Tiesiog ádëkite mësos gabalëlá á patogià prietaiso vietà, o po keliø sekundþiø ji tolygiai sudauþë.

Gastronomijoje elektriniai prietaisai daþnai yra klaidingi, kurie pagreitina patiekalø paruoðimà dël didelio ir efektyvaus apdorojimo ir susiskaidymo. Neámanoma paslëpti, kad, darant pjaustymà, daugiausiai laiko ne kepti, kepti ar virti, bet tik ruoðiant kûnà kepti. Kai yra daug smulkmenø, verta kreiptis á prietaisà, specialiai sukurtà palengvinti mûsø darbà ir pagreitinti bet koká maisto ruoðimo procesà savo patogumui.