Klasikinis cdbox dosbox

„CDN Klasyka“ programa yra ne tik nuosekli, bet ir pasiûlymas jauniems, taip pat vidutinëms ámonëms, vykdanèioms gamybà, aptarnavimà ir prekybà.

Visas CDN paketo organizmas susideda ið trijø tipø programø. Svarbiausia yra naujausia saugojimo ir sàskaitø faktûrø iðraðymo sistema, kurioje galime rasti kompanijà ++, Sàskaitos. Antra, tai ta pati finansinë ir apskaitos idëja, kuri apima mokesèiø knygà ir prekybos knygà. Treèia, yra personalo ir darbo uþmokesèio planas, kuriame galite rasti „Pay Plus“, „Payroll“ ir „HR“.1 „++“, „Sàskaitos“ - tai sistemos, iðdëstytos visose funkcijose, palengvinanèiose lankstø ir greità paslaugø ir paslaugø teikimo procesà ámonëje.2 Mokesèiø knyga, prekybos knyga - ðie projektai labai palengvina darbà be átraukimo á priimtus ekonominiø ávykiø áraðymo bûdus. Jie gerina apskaitos skyriaus darbà.3 „Payroll Plus“, „Payroll“ ir „HR“ - tai planai, kurie tvirtai remia visus sprendimø priëmimo procesus, kylanèius dël kitø dominavimo lygiø, remiantis visada duomenimis, gautais organizmo bazëje.Ið aukðtai iðvardytø programø klasës kiekvienas þmogus gali pasirinkti savo biurui tinkamus produktus ir juos pritaikyti.Visas CDN klasikinis paketas yra praktiðkas ir lankstus. Programos yra firminës IT sistemos, skirtos paslaugø ámonëms. Jie veikia MS-DOS kompanijoje. Kaip darbo reþimà taip pat galite naudoti „Windows 95“, „Microsoft Windows 98“, „Windows NT 4“, „Windows 2000“, „Windows Me“, „Windows XP“. Jie yra trumpalaikiai ir patvarûs, o visa komanda yra teisinga. Tai ne tik geriausias, bet ir ádomiausias verslininkø paketas.Patikimas visos „Comarch ERP Klasyka“ sistemos pranaðumas yra tai, kad jis yra uþbaigtas su akivaizdþiais PVM naujovëmis ir kitais Lenkijos ástatymo pakeitimais tolimesniu ir greitesniu poþiûriu. Programa nepriekaiðtingai skaièiuoja mokesèius ir kruopðèiai saugo áraðus. Klientai, kurie aptarë paketà tik teigiamu bûdu, jam skiria. Dabartinës programos nuolat atnaujinamos jau daugiau nei dvideðimt metø, todël jos ágijo didelæ draugø grupæ ir pasakojo klientams.