Kolposkopija rezultato apradymas

Kolposkopas yra puikus prietaisas, kuris daþnai naudojamas gimdos kaklelio ligø tyrimø skyriuje. Jis skirtas makðties ir gimdos kaklelio tepinëlëms atlikti.

Ðiuo metu visi kolposkopai yra nauji ir saugûs. Galima visam laikui archyvuoti dinaminius vaizdus, kuriuos matote lëkðtelëje. Ðiuolaikinë elektronika ir pantografai suteikia galimybæ atlikti subtilius veiksmus bet kurioje srityje, todël kolposkopinis tyrimas yra labai lengvesnis ir sëkmingesnis. Dauguma pavyzdþiø pateikiami su skaitmeninëmis làstelëmis, dël kuriø galima archyvuoti tyrimø eigà. Áraðas, kad jis turëtø bûti fotografavimo, skaitmeninio archyvavimo elektroninëje laikmenoje ar vaizdo áraðymo asmens forma.Jis pristato kai kurias savybes, kurias reikëtø iðskirti puikia kolposkopo forma. Pirmiausia tai turi bûti aukðèiausios klasës prietaisas. Ji turi suteikti gerà atvaizdo formà, aiðkias nuotraukas ir filmus ir turi bûti aprûpinta specializuota programine áranga, kurios dëka bus gausu iðsamios surinktos vaizdo medþiagos analizës. Jis sukuriamas panaðiai kaip svarbiausias prietaiso stabilumas.Optimali kolposkopo bûklës sistema paprastai remiasi Vokietijos gamybos læðiais. Optinë sistema vis tiek turi bûti su keliais priartinimo reþimais. Geriausi pavyzdþiai leidþia apytiksliai 20 kartø. Pasirenkant kolposkopà, reikia atkreipti dëmesá á fokusavimo diapazonà ir fokusavimo diapazonà. Kuo svarbesnis yra puikus.Geriausi prietaisai turi bûti iðdëstyti pantografo rankoje, o tai leis lengvà ir tikslø þingsná bet kokioje galinëje plokðtumoje. Rankà reikia uþsikimðti, kodël jis bus suvartotas, todël jis turëtø bûti paliktas pasirinkta kryptimi.