Kompiuterizavimas medicinoje

Daþnai kasoje galime uþregistruoti árangà ðiuolaikinio kompiuterio odoje - daþnai su jutikliniu ekranu - ir fiskaliná bei rankiná spausdintuvà, arba á skaitiklá integruotà brûkðninio kodo skaitytuvà. Tokie sprendimai daþniausiai naudojami sudëtingose parduotuvëse ir parduotuvëse, priklausanèiose parduotuviø statybai.

Juose yra platus asortimentas, produktø kainos daþnai keièiamos, o patys produktai daþnai parduodami, kai jie taip pat uþsakomi. Todël reikia kompiuterizuotø pardavimo áraðø ir produkto pardavimo sandoriø, perkeliant já ant kodo skaitytuvo ir spustelëjus vienà mygtukà kompiuteryje.

Taèiau ði kompiuterizacija nenorima. Pavyzdþiui, kai ketiname statyti ribotà kaimynystës parduotuvæ, darþoviø parduotuvæ ar parduotuvæ, turinèià labai bûdingà asortimentà, tokia kompiuterizacija bus nereikalinga. Kai mes uþsakome kelis ar keliolika vienetø vieno produkto vienà kartà per dvi savaites, o pasirinkimo tipas labai nesikeièia, mums reikia tik nedidelio pliuso. Tada tiesiog padalinkite asortimentà á porà ar keliolika grupiø, kiekviena ið jø pateikia atskirà PLU ir klijø etiketes su kainomis bet kuriam produktui. Jei yra daug ðios rûðies, nëra daug darbo, ir nori rûpintis bet kokiu kainu arba kainos dalimi.

Maþo turto parduotuvës kasos aparatas yra privalomas - mokesèiø inspekcijos reikalavimas. Jei parduotuvë pasiekia tam tikrà pajamø lygá, tuomet ji turi gydyti ðá patiekalà. Taèiau parduotuvës savininkas, nors ir ápareigotas uþregistruoti ðià sumà ir paimti já kiekviename sandoryje, yra visiðkas skonio pasirinkimas. Sëkminga maþa turto parduotuvë, verta rinktis paprasèiausias, pigiausias kasos modelis, kuris neturi per daug funkcijø, ir yra praktiðkas naudoti. Ið galvos galime daryti prielaidà, kad tai yra svarbiausi kriterijai, kai mes perkame kasos aparatà ir kad jie ilgà laikà nepasikeis.