Kontrole ir vidaus auditas

Finansinë kontrolë yra neatsiejama visø dideliø ámoniø kontrolës dalis. Kontroliuojamas grynøjø pinigø poreikis, ámonës finansavimo metodø pelningumas, sànaudos ir pelnas, taip pat finansinis likvidumas ir kapitalo investicijø efektyvumo vertinimas.

Kontrolæ galima panaudoti trimis etapais:- planavimas,- ágyvendinimas,- kontrolë.

Pirmà kartà kontrolë buvo naudojama trisdeðimtmeèiuose JAV. Jis nukentëjo tradiciniame þemyne, daugiausia dël Vokietijos bendroviø. Mes stebime jo sistemingà plëtrà nuo 1950-øjø. Jis atëjo á mûsø pasaulá pirmiausia dëka tarptautiniø korporacijø filialo, nors dar labiau populiarus skaièius ir maþos ámonës, kartais net ne visai sàmoningai, pradeda diegti kontrolës priemones. Jûs galite lengvai matyti, kad kontroliuojant mes einame á darbà visur, kur ðie aspektai atsiranda vadovybëje:

- decentralizuota valdymo sistema ámonëje,- Ámonë siekia tiksliai apibrëþtø tikslø,- Ádiegta motyvacinë sistema, kas turi veikti, kad ámonë dirbtø efektyviau,- atliekama valdymo apskaita, kuri bus perkama racionaliems finansiniams sprendimams,- gerai valdoma informacijos rinkimo sistema,

Áëjimas á finansø kontrolës principus bendrovë automatiðkai priverèia geleþinkelius formuoti. Organizacinë forma, finansinio atsiskaitymo sistema ir tekstø apyvarta pavadinime atnaujinama. Tinkamo ekonominio valdymo atlikimas nëra papildomas be gerø kompiuteriø programø. Finansinës kontrolës srityje yra ypatingas poveikis efektyviam ámonës valdymui, kuris nëra vieta, kaip turime atlikti vadovybës apskaitoje.