Krakovo ginekologas

Kolposkopas yra svarbus ginekologo knygos prietaisas, ir prieð perkant já, turëtumëte profesionaliai susipaþinti. Kurdami ðio modelio optinio árenginio pasirinkimà, turëtumëte atkreipti dëmesá á daugelá veiksniø, kuriø sànaudos nëra svarbiausias faktorius. , pantografo nestabilumas ir programinës árangos trûkumas, á kurá átraukiamas specialus surinktos vaizdinës medþiagos ávertinimas.

Vaizdo kokybë turëtø bûti svarbus kriterijus, nes perkant kolposkopà, svarbiausi yra tikslûs optinës sistemos parametrai. Verta domisi læðiø darbo vieta ið tam tikro kolposkopo modelio ir paþiûrëti, ar optinë sistema turi kelis priartinimo bûdus, ir kaip platus yra fokusavimo diapazonas, t. Y. Vaizdo fokusavimas. Kolposkopo tikslumas vis dar yra labai brangus elementas, todël pantografo rëmas turi uþtikrinti laisvà ir aiðkià tendencijà bet kurioje pusëje. Tinkamai subalansuota pantografo rankena ir tinkamos klasës pneumatiniø pavarø naudojimas yra kitos svarbios atitinkamos árangos savybës.

Kalbant apie kolposkopo lempà, tobulos lemputës jau ginamos anachronistinëmis, taèiau jos reguliavimo pasiûlymas vis dar yra svarbus. Ðiuolaikiniai LED technologiniai diodai turi maþesnius energijos poreikius, todël pailgëja lempos tarnavimo laikas ir pasirenkamas bandymo lauko kaitinimo pavojus. Galutinis esminis aspekto ásigijimo aspektas yra gaminio ergonomika, nes dël ginekologo profesijos specifiðkumo visi atitinkamos optinio prietaiso funkcijos turi bûti tvarkomos vienu elementu.