Krups pjaustytuvas

https://m-amulet.eu/lt/Money Amulet - Galimybė pritraukti pinigų ir laimės!

Taèiau parduotuvëse namø laukuose daþnai reikia kaþkà supjaustyti á vientisus, plonus grieþinëliais. Pirmiausia kalbama apie mësà, sûrius ir duonà, taèiau yra ámanoma, kad pjaustytuvas taip pat naudojamas naujiems tikslams, pavyzdþiui, darþovëms ar produktams pjauti, kai jiems reikia plonø grieþinëliø.

Kalbant apie tai, kà turiu pjaustyti ant pjaustyklës, jis tiekiamas tam tikru mentele - lygus arba dantytas. Dauþyti duomenys skirti duonos pjaustymui, kuris leidþia lengvai „ákandti“ savo formoje ir suteikia lygias grieþinëliais netgi pjaustant minkðtà, ðvieþià duonà. Su mësos ir sûriø pokyèiais ypaè rûpinamës maþomis, net ir grieþinëlëmis, kurios sklandþiai ir be sàmoningos pastangos. Ðiuo ápareigojimu mes naudojame pjaustytuvà su sklandþiu, tik labai jautriu kraðtu, kuris gerai susidoroja su specifiniais ir daugeliu jautriø mësos ir sûriø.

Maga 310p pjaustytuvas yra specialus pjovimo árenginys, ypaè rekomenduojamas maitinimo namams ir parduotuvëms. Gamintojas já rekomenduoja dël didelio atsparumo ir patogumo. Dël ðiø savybiø kiekvienas, po pirmojo treniruotës nuo pasitikëjimo ir higienos lygio darbe, gali prieiti prie ðio dalyko su pjaustytuvu ir suteikti mûsø vartotojams ðalto mësos ar sûrio, supjaustyto ryðkiais grieþinëliais. Gerø savybiø pjaustytuvai trumpà laikà nusipirks milþiniðkà ðaltø mësos ar sûriø sumà su minimaliomis gamybos sànaudomis ir darbuotojo atsparumu. Toks parduotuvës pjoviklis leidþia þymiai sutaupyti laiko, kuris vëliau buvo skiriamas pjaustymo produktams. Be to, pjaustytuvai dël pleistro reguliuojamo storio, leidþia pjauti storà, lygø gabalëlá arba supjaustyti deðrà á plonas, beveik skaidrus grieþinëliais, taigi, kai jis yra praðomas þaliaviniø kumpiø atveju, kurie valgomi tik audinio storio grieþinëliais.