Maisto sauga

Verslininkai kartais kovoja su laiko stoka arba galimybe kontroliuoti verslà sezono galimybëmis.Iðradimai, tokie kaip iðmanieji telefonai, atneðæ XXI amþiø, paskutinëje srityje rado daugiau pritaikymo.

Optima internetinë programa - tai sistema, leidþianti stebëti prekës þenklo veiklà bet kurioje vietoje - tik telefonu ar planðetiniu kompiuteriu, turinèiu prieigà prie interneto. Tai toli graþu nepadeda ágyti konkurencinio pranaðumo. Optima programa idealiai tinka sëkmingai valdyti maþà ar vidutinæ ámonæ.

Optima programa yra árankis, kurá jau naudoja daugiau nei 60 000 vartotojø. Ðios programinës árangos medþiagos þenklai yra teigiami. Verslininkai ðypsosi nuo ausies iki ausies á programinës árangos principà, kuris apdovanojo savo prekës þenklà kitø fone. Netoli, ðio prietaiso idëja yra palengvinti funkcijas tokiose srityse, kaip apskaitos ar mokesèiø konsultacijos.

Ðis metodas yra visiðkai intuityvus, o taip pat ir teikiant paslaugas, jei iðkyla pagalbos problemø, visai techniniø padëjëjø komandai. Jie atsakys á kai kuriuos nerimà kelianèius klausimus ir padës sëkmingai iðspræsti programinës árangos problemas.

Investuodami á „Optima“ planà, investuojate á ámonæ, kuri rûpinasi atskirø klientø poreikiu per 25 metus. „Comarch“ yra pirmaujanti ERP pardavimø pozicija, o jø unikali internetinë optima programa palengvino daugelio verslininkø veiklà.

Optima programa uþtikrina duomenø saugumà net ir mobiliuosiuose árenginiuose, tada þmonës, vaikðèiojantys þemëje, gali veikti be baimës treèiøjø ðaliø duomenø nutekëjimo ar sistemos atakø. Specialistai rûpinasi klientø saugumu, kurie neleis nusikaltëliams veikti laisvai.

„Comarch“ taip pat yra galimybë sukurti paraiðkà ámonës reikalams, todël galima teigti, kad ilgà tradicijà turinti ámonë kiekvienam þmogui individualiai vertina kuo platesnæ átakà, be jokios prasmës kampanijø pavirðiuje.

Programa optimizuos laikà, praleistà kompozicijoje dël novatoriðkø automatizuotø technologijø, kurios kontroliuoja visas veiklas ir veikia siekiant iðlaikyti visiðkà ámonës valdymà.

Pasirinkdami „Optima“ internetinæ programà, pasirenkate efektyviausià bûdà gerai þinomai kompanijai, suteikiant jums prekæ, kuri jà suteiks rinkai.