Medicinos pagalba gdanske

Tarkime, mums reikia skubios gydytojo pagalbos. Ne todël, kad jis kenèia nuo savo kûno, bet todël, kad turime dideliø problemø savo psichikoje. Nesvarbu, ar mes atvykome á psichiatrà, ar jie buvo sukurti þinomi draugai dël jø veiksmø ar sveikatos. Visais atvejais apsilankymas psichiatrui, tas pats, kai tam tikro kito specialisto baimë yra sëkmingas, reikalauja & nbsp; tinkamø pasiruoðimø.

Pirmasis vizitas á psichiatrà bus visiðkai pokalbis. Mes turësime papasakoti apie savo problemas, kai jie pradëjo, kai jie susipaþino su jais ir kà jie daro. Labai akimirksniu suskaidant, gebëjimas patikëti kitam asmeniui apie ligas, kurios kankina mus, toli graþu nëra reikalaujantis. Taigi verta pamàstyti, kà mes norime perduoti gydytojui. Þinoma, mes nepamenu prislëpti kai kuriø artimø giminaièiø ið psichiatro, atvirkðèiai. Norint, kad gydytojas mums padëtø sumoms, jis turi kuo daugiau suþinoti bet koká akimirksná, susijusià su jo problemø atsiradimu, todël reikës prisiminti visus galimus su psichinëmis geleþinkeliais susijusius faktus. Mes neturëtume nustebinti, jei psichiatras praðo pokalbio su jo grupës nariais ir partneriais tam tikrame etape.

Prieð pirmàjà psichiatro datà bûtina persvarstyti jûsø dabartinæ dietà, vaistus ir gydymà. Pavyzdþiui, ûminis apsinuodijimas metilo alkoholiu arba pagrindinës infekcijos, gali bûti nukreipiamas á depresijos formavimas, rimtas trûkumas vitamino B1 gali sukurti psichozæ, B12 trûkumas sukelia mieguistumà ir svajones, chroniðkà skausmà ir triukðmo, taip pat gyveno operacijos gali siekti padidëjusio jautrumo fizinæ ir emocinæ sûpuoklës. Psichiatras, projekte pasiekti tinkamà ir rimtà ávaizdá paciento bûklæ, kad nuspræsti iðsiøsti þmones gydyti antrà testà. Kà daug galima perduoti neurologui arba internistui, natûralûs ir ðlapimo tyrimai gali bûti reikalingi. Daugeliu atvejø, gana tinkamas tuo paèiu metu bus tomografija galvos, kuris bus pilnas vaizdas apie galimà ruoþtu kaukolës forma.