Naujos bialystok bendroves

Modernus lankstumas reiðkia didesná lankstumà sprendþiant klientø poreikius. Ámonës, kurios ieðko kitø formø, norëdamos susidoroti su ðiuo projektu, vis daþniau naudojasi naujais IT sprendimais. Ðiuo metu pigûs yra daugybë bûdø, kaip ágyvendinti biure. Jie skiriasi rekomenduojamais technologais ir paþangos laipsniu. Taèiau jø pasirinkimas turëtø priklausyti nuo ámonës tikslo ir poreikiø.

Svarbiausias atrankos veiksnys yra jø dëmesys sprendimø priëmimui. Ámoniø IT sistemos pirmiausia naudojamos duomenims paruoðti, analizuoti ir vëliau jas siøsti. Taikoma tokiø metodø taikymas, taèiau didelës investicijos. Iðlaidos joms priklauso nuo ámonës dydþio, taèiau jos visuomet turi didelæ ámonës iðlaidø dalá. Taèiau pagal paskutiná modelá investicija susijusi su nesëkmës rizika. Jis neatitinka numatytø tikslø, o tai reiðkia, kad programinës árangos pirkimas nebus perduotas. Pagrindinë nesëkmës prieþastis yra sistemos, kuri neatitinka bendrovës poreikiø ir lûkesèiø, ágyvendinimas. Vykdoma ta pati klaidø klaida þmonëms, kurie naudojasi naudingu IT sprendimu. Todël prieð pradedant mokymà verta atlikti tikslià audità, kuris parodys, kokie iðëjimai bus ypaè pageidautini ámonei. Papildomas pranaðumas yra tai, kad valdymo darbuotojai turi pakankamai þiniø ir patirties IT srityje. Didëjantis procesø, vykstanèiø vykdant veiklà, stiprumas ir jø pilnas pobûdis tikisi, kad verslininkas naudojasi specializuota programine áranga. Be abejo, ðiuolaikinës technologijos gali teigiamai paveikti ámonës veiklà, o jø nenaudojimas þymiai trukdo bendrovës plëtrai.