Naujos technologijos baterijos

Bet kuri ámonë, ketinanti prisiminti savo þmoniø vystymàsi, turi vystytis. Tai ypaè svarbu, nes institucijoje vykdoma nauja technika. Ðiuo metu në viena institucija negali atlikti specialiø IT sprendimø. Daþnai jose naudojamos technologijos yra tokios paþengusios, kad tik tinkamas darbuotojø mokymas suteiks jiems galimybæ pasinaudoti savo galimybëmis.

„Erp“ sistemos ðiuo metu naudojamos beveik visose srityse. Ðie metodai gali turëti daug privalumø. Ir jei jums reikia jø dideliais kiekiais, turite turëti tinkamai apmokytà personalà. „Erp“ mokymai vykdomi tik toms ámonëms, kurios ágyvendins arba jau ágyvendins ðio standarto sprendimus. Yra daug tokiø kursø rinkoje. Jie pasirenka savo pasirinkimà ið darbuotojo ir pramonës, kurioje veikia „ERP“ sistema, pareigø. Sànaudos taip pat skirtos korporacijoje dirbantiems IT darbuotojams, verslo naudotojams, naudojantiems ðá metodà, ir darbuotojams, kurie neturi prieigos kiekvienà dienà su naujausia programine áranga, pvz., Þmogiðkøjø iðtekliø darbuotojais, taèiau jie naudoja tam tikrà dydá. Atsiþvelgiant á darbuotojo vaidmená, mokymo intensyvumas bus kitoks. Ir todël IT darbuotojas gaus þiniø apie serverio administravimà, kur bus ádiegta programinë áranga, sukurs duomenø bazes arba priþiûrës visà kûno saugumà, o tai padës sukurti atsargines duomenø kopijas. Verslo darbuotojai ágis þiniø daugiausia ið informacijos srauto ir jø analizës. Funkcinis mokymas bus sutelktas á svarbius klausimus, tokius kaip visi susipaþinæ su planu arba eksploatuojant ámonës kalendoriø. Investicijà á ERP sprendimà sudaro didelës iðlaidos. Todël, norint naudoti visus didelius ðio fotoaparato duomenis, turëtumëte turëti gerø darbuotojø komandà. Verta pabrëþti, kad mokymai gali bûti atrenkami individualiai ámonës reikalams.