Oro dulkio jutiklis

ATEX direktyva numato laisvà produktø judëjimà, kuris yra ðio dokumento nuostatose Europos Sàjungos aikðtëje. Be to, juo siekiama kuo labiau sumaþinti ir kuo geriau paðalinti rizikà, kad árenginiuose ar gynybos sistemose bus naudojamos sprogimo rizikos grupës, ir kokie palengvinimo bûdai ar sistemos nëra pritaikytos prie paskutinës.

Direktyvoje nustatyti esminiai reikalavimai, taikomi sprogiosiose zonose esanèiam saugos ir sveikatos departamentui atex. Ðios asociacijos pirmiausia siejamos su potencialiais ðaltiniais, kurie gali uþsidegti sprogimo pavojaus zonose. Taip pat imamasi apsauginiø sistemø, kurios automatiðkai vyksta sprogimo metu. Ðiø apsaugos metodø svarba visø pirma yra didþiausias sprogimo sustabdymas arba jo plitimo poveikio apribojimas. Atex reikalavimai tuo paèiu metu uþtikrina saugos árangà. Pabaigoje aparatas uþima saugø prietaisø veikimà ir jø paèiø apsaugines sistemas, kurios yra reikalingos tokiose erdvëse, kurioms gresia ðis sprogimas. Atex reikalavimai tuo paèiu metu atsiþvelgia á dalis ir komponentus, kurie negali atlikti nepriklausomø funkcijø. Galø gale, jie visø pirma yra svarbûs, nes jie daro átakà abiejø prietaisø ir apsaugos metodø saugumui.Remiantis visa Europos Sàjunga, rinkoje gali bûti prekiaujama tik tais produktais, kuriuos supa naujosios direktyvos reikalavimai ir kurie visø pirma atitinka ðiuos poreikius.ATEX direktyvos nuostatos taikomos visiðkai naujiems, ið pradþiø ásigytiems produktams. Taip pat kalbama apie tuos, kurie sukurti Europos Sàjungoje, taip pat apie tuos, kurie importuojami á Europos grupæ.Á ATEX direktyvà áeina:- nauji produktai, statomi ES,- „nauji“ produktai,- nauji arba naudoti produktai, importuojami ið ne Europos Sàjungos, \ t- originalûs produktai, taip pat „nauji“, paþymëti moterimi, kuri nëra jø vienintelë gamintoja.