Pabegti nuo potheminio garatho

Iðëjimo þenklas - tai avarinio iðëjimo durø, kurios ieðko pastatø naudojimo visose patalpose, apraðymas, kuris kartu su pagrindiniais nuostatais reikalauja þenklinti iðëjimus, per kuriuos gresia pavojus evakuoti (pvz., Gaisras.

https://ecuproduct.com/lt/money-amulet-geriausias-budas-pritraukti-gerove-ir-gyvenimo-laime/

Tokie poþymiai naudojami visur, kur turime dirbti su sudëtingesnëmis þmoniø bendruomenëmis, t. Sprendime, paþymëtame anglø kalba EXIT, jie daþnai sukelia ankstesnius judesius rodyklëse ir paþymëdami evakuavimo laiptus. Teisingas evakuacijos marðruto þenklinimas yra labai svarbus siekiant taupyti sveikatà ir bûti moterimis, atsiradusiomis nepaprastosios padëties sàlygomis, didinant evakuacijos laimës galimybæ.

Þymëjimas „EXIT“ turi bûdingà þalià spalvà su baltu rëmeliu ir uþraðu, leidþianèiu já valgyti geru bûdu pastebëti evakuacijos metu net nuo labai ilgo atstumo (20-25 metrø. Jis buvo sukurtas ið ádomios lipnios plëvelës, kuriai bûdingos aukðtos lipnios klasës, o tai suteikia graþià galià ir kantrybæ tamsiomis sàlygomis arba PVC plokðtæ, pritvirtintà dvipusiu lipniàja juosta. Avarinio iðëjimo þenklas yra uþsikabinæs ant sienos bloke, daþniausiai virð durø, o tai yra iðëjimas ið vietos ar pastato. Avariniam iðëjimui þymëti naudojama folija turi fotoluminescencines savybes, kurios dëka ji ðvieèia naktá, o tai leidþia efektyviai evakuoti net sunkiomis sàlygomis, susijusiomis su maitinimo iðjungimu arba stipriomis dûmais, ribojanèiais matomumà.