Palikuonys ir anglo kalba

Paprastai kiekviena santuoka pradeda svajoti didinti dviejø þmoniø santykius su kitu ðeimos nariu po tokio laiko. Jei ilgà laikà dedamos pastangos nesuteikia jokiø pageidaujamø rezultatø, turëtumëte ieðkoti problemos prieþasèiø. Kuo greièiau pradësime nevaisingumo gydymà, tuo didesnë tikimybë, kad turësime ilgalaiká palikuoná.

https://vari-cb.eu/lt/

Nevaisingumas yra liga, kuri gali bûti iðgydoma, todël mes nesiimame gyvenimo. Yra þinoma, kad svarbiausia sàlyga moterims, kuriose ji gali bûti apvaisinta, yra derlingø dienø bûklë. Taèiau daugeliui moterø ðis koeficientas yra labai svarbus. Problema blogëja, jei turime sukurti keletà menstruacijø. Tada moteriai sunku ávertinti, kada atsirado ovuliacija. Todël turëtumëte kuo greièiau kreiptis á ginekologà. Jis suteiks pacientui interviu ir patars. Nevaisingumo gydymas prasideda serijos pagrindiniais testais, áskaitant kiauðintakiø ultragarsu. Tubalinë atotrûkis yra pagrindinë situacija. Visos okliuzijos sukelia uþdegimà, ty bakterijas ir infekcijas. Kiauðintakiø bûklæ labiau veikia operacijos, abortai ir negimdinis nëðtumas. Svarbus yra ir intrauterinis kontraceptinis prietaisas. Nevaisingumo prieþastis tikriausiai yra labiau sutrikusi hormoninë ekonomika. Bet kurio hormono lygis gali bûti blogas, o tai blokuoja ovuliacijà. Pacientø liga taip pat labai vertinama. Daþniausiai tai yra skydliaukës ligos, didelis antsvoris, policistiniø kiauðidþiø sindromas, ribojantis lieknëjimas ar ilgalaikis stresas. Vyrams tiriama kiekviena spermos grupë. Patikrinkite, ar sperma yra tinkama struktûra ir aktyvumas, ir jø dozë yra ideali. Infekcijos metu jis galëjo sukelti vëþio deformenø ar sëklø paþeidimà, kuris gali pasikalbëti su sunkiu spermatozoidø brandinimu arba netgi visiðku jø nebuvimu. Gydymas taip pat apima visas cistas, myomas ar varikozes. Bûtina patikrinti ir nustatyti galimus reprodukciniø organø statybos trûkumus. Yra atvejø, kai nevaisingumo prieþastys neþinomos. Vienintelë galimybë mylinèiai porai tikrai yra dirbtinio apvaisinimo stoka.