Pareiga adiegti kasos aparata 2010 m

Dabar Lenkijos pasaulyje yra taisykliø, kad net kirpykla, stomatologas ar kosmetologas turi bûti fiskalinis kasos aparatas. Nesvarbu, ar taisyklës yra draugiðkos ar ne, jums reikia nusipirkti toká árenginá. Prieðingu atveju nemalonios pasekmës laukia baudos arba didesnio mokesèio mokëjimo. Kiekvienas verslininkas turëtø pasirûpinti kiðenëmis. Taèiau kokiu bûdu bus tinkamas fiskalinis kasos aparatas kitam verslininkø verslui?

Vieno banko kasaPopuliariausias grynuosius pinigus, kuriuos ðiandien galima ásigyti artimoje rinkoje, yra vienkartinë sàskaita. Tokie árenginiai turi galimybæ bûti suderinami su savo prietaisais, áskaitant skalæ, kompiuterá ar kodø skaitytuvà. Deja, norint gauti pajamø ið paskutinës árangos rûðies, kiekvienam kasos aparatui skiriama grynøjø pinigø programa yra naudinga. Taigi, praeis maþai laiko, kai nauji modeliai ir institucijos ið keliø gerai þinomø árangos gamintojø galës bendradarbiauti su kitais. Verta apsvarstyti, ar mums tikrai reikalingos tokios galimybës - tinkamas kasos aparatas taip pat veikia be jø ir, þinoma, kainuoja maþiau.

ðaltinis:

Neðiojamieji kasos aparataiKitas kasos aparato tipas yra neðiojami kasos aparatai. Jø didþiausia vertë yra galimybë nemokamai perkelti plokðèià dirþà. Toká judumà vertins taksi vairuotojai, kurie taip pat privalo naudotis kasos aparatais. Naudojant asmeninæ paskirtá, ðios priemonës yra pagamintos taip, kad jas galima ádëti beveik visomis sàlygomis. Aukðta ar þema temperatûra, labai intensyvi drëgmë - su ðiais þmonëmis reikia spræsti neðiojamus pinigus. Daþniausiai jie yra pagaminti ið gumos ar silikono, kurie apsaugo nuo nepageidaujamo vidaus sistemø uþtvindymo. Ðarvuotas dizainas ðiek tiek sumaþina naudojimosi kokybæ, taèiau tai yra tik nepatogumai su daugybe neðiojamø programø.

Didelës prekybos vietosSuaugusioms maþmeninës prekybos vietoms su itin sunkia dienos apyvarta, minëtiems sprendimams nepakanka. Bûtent todël buvo sukurtos sisteminës piniginës. Jie yra teisingi, kai kompiuteryje yra ir naujos valiutos. Ir jie tvarko iðorinius árenginius be jokiø problemø. Naujausi rinkoje esantys modeliai yra kompiuteriø kasos aparatai. Tada yra kompiuterio ir fiskalinio spausdintuvo derinys. Daþniausiai jie matomi prekybos centruose, o jø funkcionalumas priklauso nuo naudojamos naudingos programos.Kiekvienam verslininkui tinkamas finansinis kasos aparatas bus ðiek tiek naujas, todël jis neatsisakys bûtent tai, kas yra veiksmingiausia.