Pramonines dulkes pramoniniai saugos metodai

Gamybos technologinius procesus lydi dulkiø tarða, ypaè þaliavø gavybos, smulkinimo, ðlifavimo, maiðymo ir atrankos metu. Be triukðmo, pramoninës dulkës yra pavojingiausias pavojus þmoniø sveikatai tokiose aplinkose.

Dël pelno dël dulkiø sveikatos lygio, mes tikimës:- dirginanèios dulkës,- toksiðkos dulkës,- alerginës dulkës,- kancerogeninës dulkës, \ t- pluoðtinës dulkës.Pagrindinë fono dalelë, iðmetanti kietøjø daleliø terðalus, yra veiksminga prevencija naudojant iðskirtinæ ir kolektyvinæ apsaugà nuo dulkiø.Individuali apsauga apima:- vienkartinis respiratorius,- puskaukës su keièiamais filtrais ir absorberiais, \ t- kaukës su keièiamais filtrais ir absorberiais, \ t- ðalmai ir apsauginiai gaubtai.Kolektyvinë apsauga nuo dulkiø apima: vëdinimo ir vëdinimo sistemas, stoèiø dulkiø iðtraukimo sistemas, stovinèius pûstuvus ir ventiliatorius.Dulkiø surinkimo árenginius skirstome á: sausus ir ðlapius dulkiø surinkëjus.Daþniausiai naudojami dulkiø surinkimo árenginiai: nusodinimo kameros, dulkiø surinktuvai su filtravimo klase, ciklonai ir multiciklonai, elektrostatiniai nusodintuvai, drëgnos dulkiø surinktuvai.Gyvenvietës kameros yra unikalios ið lengviausiø dulkiø kolektoriø su maþomis montavimo sànaudomis. Ðio metodo liga yra maþas dulkiø ðalinimo efektyvumas, ir paprastai jis yra maiðomas su kitais dulkiø surinkëjais. Filtrø separatoriai iðsiskiria labai dideliu efektyvumu. Paimami keramikos ir metalurgijos pramonëje, jie yra vienas ið turtingiausiø dulkiø ðalinimo bûdø. Ðlapias dulkiø surinktuvai projekte naudoja vandená, kad neutralizuotø iðleistas dulkes. Ðalutinis poveikis yra nuotekos ið produkto, perneðanèio terðalus á skystá. Specialûs, individualûs sprendimai turi bûti naudojami potencialiai sprogioje aplinkoje, kur dezinfekavimo árenginiai turi bûti sertifikuoti ATEX.Atskyrimo átaiso pasirinkimas yra susijæs su pramone ir tam tikru pavojumi.