Priklausomybes arkos

Kai kurie mano, kad neteisingai manyti, kad kitos priklausomybës formos taikomos tik neribotam psichoaktyviø medþiagø vartojimui. Taèiau milijonams þmoniø silpnoji priklausomybë tapo nuolatine nuosavybe su kompiuterine platforma. Internetinë priklausomybë priklauso nuo "World Wide Web" svetainiø namuose perþiûros ir ilgalaikio darbo ávairiuose socialiniuose tinkluose. Tai iðgydo klientà ne tik pabrëþiant (atsitraukdamas nuo kasdienio gyvenimo problemø, bet ir nepalankiai suvokdamas, kad jis tampa realus.

Ðis reiðkinys vis dar yra gana naujasDaþnai priklausomybë nuo interneto sukelia sutrikimus psicho-fizinëje srityje ir silpnina tarpasmeninio bendravimo gebëjimus ir asmens ekonominæ formà. Nors interneto priklausomybë reiðkinys yra gana metu Lenkijoje ir toliau pinigø finansuoti pagrindines studijas ðio negalavimo stokos bet kokia informacija apie milþiniðkà mastà apsvarstyti ðá rimtà reiðkinys. Patologinio susirûpinimo virtualiuoju pasauliu gydymas yra panaðus á kitø priklausomybiø gydymà. Pirmasis þingsnis - piktnaudþiauti kompiuteriø tinklo iðtekliais. Tada ir jûs turite pabandyti apriboti svetainiø naudojimà.

Kaip veikia pacientai?Vidutinë pagalba egzistuoja visose gyvenimo srityse. Ðiuolaikiniais laikais priklausomybë juda, kai pasireiðkia sveikas protas. Psichologiniai poveikis yra laiko disbalanso dël laiko, praleisto ant interneto dalys yra sutrikusi þodinis ir neþodinis bendravimas, depresija sukelia maiðymo su internetu stokos. Narkomanai sistemingai atsisako socialinio egzistavimo. Jø visas egzistencijos planas tampa ásivaizduojamu virtualiu pasauliu. Jo nepamirðtami iðtekliai visiðkai sugeria laikà, kartais trukdantys natûraliam kasdieniniam poilsiui ir prieþiûrai. Tai tada gana kenksmingas narkomanø, nes ji padeda koncentracijà nepastovaus pobûdþio hormonø, gliukozæ ir kitas bûtinas tinkamam organizmo funkcionavimui medþiagos. Interneto priklausomybë veikia visø amþiaus grupiø þmones. Todël jis turëtø kontroliuoti statybos metu praleistà laikà, kad natûralus interneto vartotojas netyèia netaptø alkoholiu.