Priklausomybes terapijos sertifikatas

Pagrindinës Europos bendrijos prielaidos

Tikslus atsakymas á klausimà „kas yra CE sertifikatas?“ Jis susijæs su pagrindiniø Europos Sàjungos veikimo prielaidø sprendimu. Parodyta, kad jos tvarkos pagrindas yra trys principai: laisvas prekiø judëjimas, informuotumas ir pinigai. Siekiant sukurti pirmiau minëtus principus, ES valstybës narës nusprendë paðalinti visas kliûtis prekybai Bendrijoje ir susitarë dël bendros politikos ne ES partneriams. Dabartinës bendruomenës aikðtës dëka buvo sukurta mainø zona, panaði á vienos ðalies klases. Jûs gavote Bendrosios Europos rinkos ar bendrosios rinkos pavadinimà.

Bendra vietinë rinka ir produktø, kuriuos norite ásigyti, ádiegimas

Viena ið didþiausiø kliûèiø prekybai tarp ðaliø yra nacionaliniai prekës þenklo ir produktø saugos reikalavimai. Kiekvienoje ðalyje buvo naujø modeliø ir kiekiø, kurie þymiai skyrësi tarp kitø ðaliø. Gamintojas, kuris turëjo savo produktus pasiûlyti savo ðalyse, kiekvienà kartà turëjo atitikti asmeninius reikalavimus. Prekybos kliûèiø panaikinimo projekte buvo bûtina panaikinti ðiuos skirtumus. Negalima panaikinti standartø, susijusiø su produktø gràþinimu. Todël geras sprendimas buvo suvienyti dalis visos bendruomenës srityje, dël kuriø prekybos mainams buvo taikomi ðie reikalavimai.

Pradiniame etape buvo bandoma reglamentuoti ES reglamentus, susijusius su kai kuriomis medþiagø ir medþiagø kategorijomis. Koncentracija á didelá sudëtingumo lygá ir daug laiko reikalaujanèius procesus buvo atleista nuo ðio poþiûrio.

Sprendimas buvo sukurti supaprastintà poþiûrá á techninio derinimo klausimà. Apibrëþti pagrindiniai atskirø produktø grupiø saugos reikalavimai, kurie bûtinai turi bûti atliekami prieð ásigyjant produktà ar produktà paprastoje Europos rinkoje.

Ne ES ðaliø verslininkai, kurie reikalauja, kad produktas bûtø perkamas Bendrijos rinkoje, pvz., Ið Turkijos, turi atitikti savo gaminá, kad atitiktø ES kokybës taisykles ir taisykles. Ðio fakto patvirtinimas tenka jiems.

Sudaryti suderinti standartai, dël kuriø verslininkai þino, kokie pagrindiniai reikalavimai turëtø bûti vykdomi. Taèiau tai nëra pareiga naudoti ðias dalis. Verslininkas kitame sprendime gali árodyti, kad jo jëga pridedama prie Bendrijos aikðtës.

Ce sertifikatas - gamintojo deklaracija

Ce þenklinimas yra toks pat naujas, kaip gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka esminius jam taikomø taisykliø reikalavimus.Turi asmens þenklo gamintojo deklaracijà arba ágaliotàjá atstovà. Patvirtina, kad gaminys stovëjo sàjungoje su galiojanèiais gaminio taisyklëse nustatytais reikalavimais. Galite matyti, kad yra atskirø ar keliø skirtingø direktyvø.

Bendrijos teisë numato atitikties prezumpcijà ir CE þenklu paþymëto gaminio bûtiniausiø saugos reikalavimø laikymàsi.

„CE“ sertifikatas suteikiamas natûraliai gamintojui arba ágaliotam atstovui. Tai árodo, kad produktas atitinka tam tikrus direktyvos reikalavimus. Siekiant nustatyti ðá faktà, atliekama atitikties vertinimo procedûra ir po teigiamo patikrinimo iðduodama atitikties deklaracija. Atitikties vertinimo procedûros gali skirtis priklausomai nuo rizikos, priklausanèios nuo konkretaus produkto naudojimo. Kuo iðsamesnë nuosavybës grësmë ið gaminio ir kuo rimèiau, kuo maþiau procedûrø turi atlikti gamintojas arba ágaliotasis atstovas. Kai kuriais atvejais patartina tenkinti net deðimtis Bendrijos standartø.