Profesines apskaitos patirtis

Vigrax

Daþnesniø profesijø gërimai: prisiekusieji Krokuvoje leidþia atlikti studijas, dël kuriø galite tapti viena.Prisiekæs vertëjas yra asmuo, kuris yra aistringai dalyvauja atliekant oficialius vertimus, kaip ir vertimø raðtu arba laiðkø, susijusiø su uþsienio kalbos transkriptø autentiðkumu, vertimu. Manau, kad jis turëtø sukurti tiek privaèiø asmenø, tiek ir valstybës institucijø poreikiø: teismø, policijos, prokurorø ir kt.

Labai tikimybë, kad jûs turite eiti, kad gautumëte prisiekusio vertëjo vardà, nëra gera. Pagrindinis reikalavimas yra kriterijø taikymas, kai ES valstybës narës turi Lenkijos pilietybæ ar pilietybæ, pateikdamos árodymø, kad nëra nuosprendþiø, taip pat mokytis lenkø kalbos. Egzaminà, atliktà prieð Lenkijos egzaminø komisijà pagal teisingumo ministro globà, sudaro dvi grupës, t. Y. Vertimas ir vertimas. Pirmasis ið ðiø testø tikrina gebëjimà suprasti ið lenkø kalbos á uþsienio kalbà ir atvirkðèiai. Egzaminas þodþiu turi bûti vertinamas þodþiu ir vertimas raðtu. Tik teigiamas abiejø egzaminø daliø pasas eina á praktikà ir kandidatø sàraðus á prisiekusiø vertëjø sàraðà, pateikus atitinkamà paþadà teisingumo ministrui dël atsakomybës, susijusios su profesija, ir apie sàþiningumà, neðaliðkumà ir vientisumà, taip pat pareigà iðlaikyti valstybës paslaptis.

Prisiekæs vertëjas turëtø turëti visus dokumentus, kurie buvo naudojami oficialiais tikslais, áskaitant gimimà, santuokà, mirties liudijimus, mokyklø paþymëjimus, notarinius dokumentus, teismo ásakymus, ágaliojimus, finansines ataskaitas, paþymëjimus, diplomus, sutartis.