Sertifikuotas vertejas

Kai pasieksime uþsienio kalbø tekstus ar faktus, kurie patenka á teisinius spaudinius, turime laimëti asmená, turintá ðià patirtá.

Jei norite versti teisinius tekstus, galime & nbsp; pareigûnø, kanceliarijos, norminiø ar teisiniø tekstø. Visus minëtus dokumentus tvarko asmuo, vadinamas prisiekusiu vertëju. Norëdami tapti prisiekusiu vertëju, turëtumëte uþpildyti lingvistikos studijas - tinkamas arba filologines kalbotyras. Praëjus ðiam studijø stiliui, toks asmuo baigia specialø kursà, kuris vartojamas egzaminui prisiekusiam vertëjui, kurá jis rekomenduoja valstybinei egzaminø komisijai. Ðis egzaminas rekomenduojamas pagal Teisingumo ministerijos globà. Jis taip pat neturëtø pridurti, kad asmuo, kuris kreipiasi dël prisiekusio vertëjo licencijos, negali bûti sàmoningai baudþiamas, nëra tyèiniø nusikaltimø, nes jis atlieka teisës aktus. Ji turi sugebëti daugiau suþinoti, patvirtinti uþsienio kalbos studijas valstybëje, kuri leidþia jai versti sudëtingus teisinius tekstus ið uþsienio kalbos á lenkø kalbà, arba ið lenkø kalbos á uþsienio kalbà. Galime laisvai ieðkoti pagalbos ið prisiekusio Krokuvos vertëjo. Prisiekusiam vertëjui ið Krokuvos turëtø bûti suteikta galimybë iðlaikyti profesionalø aptarnavimà ið tekstø ar teisiniø medþiagø vertimo lygio. Vis dëlto turime þinoti, kad vertëjas, norëdamas ásitraukti á pardavimà, turi bûti kompetentingas ir geras uþ kainà, nes Krokuvoje jis turi kovoti su daugybe ávairiø prisiekusiø vertëjø, kurie yra daug centre. Taèiau pasinaudodami teisine pagalba, nepamirðkime atidëti vertëjø pagalbos, nes kuo kruopðèiau ir kruopðèiau iðverstas mûsø dokumentas, Lenkijos manymu, daugelis bus iðspræstos. Mes neturime bijoti, kad vertëjas vëluoja su mûsø dokumentø gràþinimo laikotarpiu, ar jis tinkamai nevykdys savo tikslø, arba nevykdys jø, nes jis turi teisiná dëmesá.