Spermos tyrimo bankas

Spermos bankas (spermatozoidas yra patalpa, kurioje slepiasi donorø sperma. Jie turi nustatyti aiðkiai apibrëþtus kriterijus. Geras spermø skaièius (maþiausiai 40 milijonø per 1 mm turëtø bûti spermoje, turinèioje gana didelá judrumà. Donoras turi gyventi puikioje fizinëje kokybëje, egzistuoti iki 35 metø amþiaus ir neturi jokiø genetiniø ligø.

Be to, vertinamas jo vystymasis, kûno spalva, akiø ir plaukø spalva bei geras ðvietimas (minimalûs vidurkiai. Pagal ES teisæ spermos yra nukreipiamos nemokamai. Pasirinkta tik kompensacija uþ patirtas iðlaidas, pvz., Prieigà (maks. 700 PLN.Pirmasis donoro kvalifikacinis laikotarpis yra tikras pokalbis, kurio metu jam uþduodami klausimai apie jo seksualiná iðnaudojimà, ankstesnius defektus ir ðeimos formas. Vëliau jis patikrina savo nesëkmes kontroliniame taðke arba nëra infekciniø ligø (pvz., ÞIV, ruoniø ir tampono neðiklis ið ðlaplës. Jei ávykdytos visos sàlygos, paaukota sperma per pusæ metø pasiekia spermos bankà. Tik pasibaigus dabartiniam terminui atliekami tolesni eksperimentai, taip pat ir dël jø prieþasties, spermà nukreipia á dideles procedûras. Donoras turi pasiraðyti sutartá su banku - klinika turi visapusiðkai atsiþvelgti á sveikà spermos saugojimà. Namø gyvenime spermos donorystës praktika vis maþiau populiarëja, todël medþiaga visiðkai sunaikinama.Ið banko, tikriausiai, kiekvienas. Taèiau dël Lenkijos teisës stiprumo vieniðos moterys negali gauti spermos banko (vaikas taip pat turi turëti tëvà ir motinà. Daþniausiai tokiø klinikø klientai yra sterilios poros ir þmonës, kurie yra genetiniø ligø neðiotojai, kuriø jie nenori nukreipti á jø palikuonis.