Sprogimo rizika akumuliatoriaus skyriuje

Pradþioje já galima pasiekti tik sprogstamomis medþiagomis, t. Y. Turinèiomis dujø, garø ar dulkiø. Ir tai yra tiesa chemijos gamyklose, rezervuaruose, naftos perdirbimo gamyklose, elektrinëse, daþø gamyklose, chemijos gamyklose, cemento gamyklose ir daug skirtingø, kur susitinka dulkëtos arba milteliø pavidalo produktai.

Kadangi daugelyje Europos Sàjungos ðaliø daugelá metø saugos taisyklës buvo labai skirstomos viena nuo kitos, jos taip pat buvo didelë kliûtis prekiø bendradarbiavimui, buvo nuspræsta jas suderinti, o nykstanèiø zonø árenginiams - vadinamàjá. ATEX þenklai.

http://lt.healthymode.eu/bioveliss-tabs-veiksmingi-ir-pigus-lieknejimo-lopai/

Kokie yra ATEX þenklai?Ðis terminas apima iðsamius reikalavimus, apraðytus Europos Sàjungos teisiniame etape, kurá turi atlikti bet kuris produktas, skirtas naudoti sprogioje aplinkoje. Reikalavimai, kuriems ðios dalys netaikomos, gali bûti organizuojami viduje tam tikrose ES valstybëse narëse, taèiau jie negali skirtis nuo ES susitarimø, taip pat jie negali sustiprinti reikalavimø.Visi prietaiso duomenys apie sprogimo pavojø turinèias akcijas turi bûti gerai paþenklinti pagal direktyvoje nustatytà modelá. Ðie þenklai turi keletà simboliø, apibrëþianèiø ávairius privalomus ðiø árankiø parametrus. Ir tiesiog:Nustatydami ant CE medþiagos þenklo, gamintojas pareiðkia, kad ðis gaminys atitinka esminius direktyvos reikalavimus.Erdvës, kuriose kyla sprogimo pavojus, buvo suskirstytos á pavojaus sritis. Pavojaus zonos pavadinimas taip pat informuoja apie pavojø ir jo stiprumà:- dujø ir skysèio zona bei jø garai paþymëti raide G- degiøjø dulkiø zona - raidë D.Tada sprogimui atsparûs prietaisai buvo iðleisti á dvi grupes:- ðeima Tada árankiai, skirti skaitymui kasyklose,- II grupë - tai átaisai, skirti veikti patalpose, kuriose yra dujø, skysèiø ar dulkiø pavojus.Kitoje klasifikacijoje nustatomas indo korpuso sandarumo laipsnis ir liejimo galia.Temperatûros grupë nurodoma ðalyje, ty didþiausia pavirðiaus temperatûra, ant kurios prietaisas gali veikti.Kokie yra ATEX þenklo naudojimo privalumai:- uþtikrinti pramoniniø biurø saugumà, \ t- apriboti ekonominius nuostolius dël galimø grësmiø ar nesëkmiø, \ t- gamybos prastovos maþinimas,- uþtikrinti reikiamà prietaisø kokybæ.