Tinklo saskaito fakturo idradymo programa

VarikosetteVarikosette Veiksmingas venų išsiplėtimas ir jų simptomai

Sàskaitø faktûrø iðraðymo programa leidþia iðduoti kitø tipø atsiskaitymo dokumentus greitai, paprastai ir tvarkingai. „Comarch ERP Optima“ sàskaitø faktûrø modulis yra labai funkcionalus. Dël to svarbu iðduoti dokumentus tam tikra valiuta.

Ði programa yra sinchronizuota su kitais „Comarch“ sistemos elementais. Þinomas yra atnaujinamas visame rajone, kuris yra paprasta apskaitos paslauga. Didþiausias dëmesys skiriamas funkcionalumui (pardavimo ir pirkimo galimybëms, internetiniø dokumentø mainams, ðis etapo elementas pasirenka ádomiausià idëjà pardavimui tarp ðio standarto poveikio.Papildoma priemonë, pvz., Specialus pardavimø langas, leidþia pateikti visas þinias ir dokumentus, susijusius su konkreèiu rangovu. Tai iðskirtinai patogus sprendimas buhalteriams. Be to, ði programa yra spausdinimo funkcija. Visa tai sukuria, kad uþsakymas didele dalimi palengvina ámonës ar ámonës veiklà ir daro darbà malonesná.„Comarch ERP Optima“ sàskaitos programa yra ypaè naudinga vaikams ir maþoms ámonëms, kur buhalterijos skyrius nëra stiprus ir þmonëms reikia pagalbos ir pagalbos. Tai yra sàskaitos faktûros modulio, kaip þurnalo uþraðymo ir sàskaitø faktûrø iðraðymo, vaidmuo, jis palengvina darbuotojø darbà ir sumaþina klaidø galimybæ. Programa leidþia greitai iðraðyti sàskaitas su jø neatidëliotinu koregavimu ir spausdinimo galimybe.„Comarch ERP Optima“ sàskaitø faktûrø iðraðymo programinë áranga leidþia: iðleisti pardavimo ir pirkimo sàskaitas, fiskalizuoti fizinëms moterims, tvarkyti visà verslà zlotø ir uþsienio valiutomis, iðleisti taisomuosius dokumentus (koregavimai: kiekis, duomenys, vertës kaina, PVM tarifas, nuolaida ir kt. , pirkimas ir pardavimas, pasirinkus tradicines mokëjimo formas (pervedimas, kompensavimas, grynieji pinigai, taip pat vartotojo programinës árangos ir pagalbos registro bei partneriø valdymo nurodymai.