Titano apskaitos programa

Skaidrus dokumentø tvarkymas ir efektyvus klientø aptarnavimas, buhalterinës apskaitos patikëjimas apskaitos tarnyboms yra nepriklausoma ðiuolaikinës apskaitos uþduotis. Apskaitos ámoniø apskaitos programos leidþia efektyviai vykdyti uþsakymus, taip pat ir maþoms, ir didelëms ámonëms. Reikalingos informacijos saugojimas elektroninëje sistemoje palengvina prieigà prie reikalingø dokumentø. Yra bûdas iðsaugoti biuro patalpas.

Slaptaþodþiu apsaugoti duomenys, saugûs duomenys apie kliento finansiná taðkà nuo nesankcionuotø asmenø. Pigioje aikðtëje yra daug apskaitos programø, leidþianèiø darbuotojams pasinaudoti gerais pasiûlymais ir padidinti savo darbo efektyvumà. Paþymëtina, kad tai yra Maþosios apskaitos tarnybos PRO programø paketai. Platus programø spektras skirtas maþoms apskaitos ástaigoms, kurios sudaro apie 50 bendroviø. Jø dëka bus lengviau iðlaikyti pelno ir iðlaidø knygà, uþpildyti PIT ir PVM deklaracijas, iðraðyti sàskaitas faktûras ir pan.Parama didelëms ámonëms teikiama pagal „PRO Plus“ apskaitos programà. Palengvina aptarnavimà iki 500 verslo subjektø. Siûlomo paketo komanda apima programas, kuriø dëka pajamø ir iðlaidø knyga bus tiksliai laikoma. Personalo dokumentai, darbo uþmokesèio ir ZUS vertës bus organizuotos ir nepriekaiðtingai atliktos. Atsiskaitymo dëka veiksmas bus daug greitesnis.Geras pasiûlymas apima e-Deklaracje ir Darbuotojø programø paketus, siunèiamus á uþsiená. Jie turi kompiuteriniø þurnalø priedus, skirtus apskaitos ámonëms. Elektroninës deklaracijos dëka visa informacija apie internetà ateis mokesèiø inspekcijai. Jie taikomi kliento elektroniniame paraðe.Ámoniø, kuriø darbuotojai vykdo savo tikslus uþsienyje, paslaugà palengvina kompiuterinë programa, kurios dëka uþ Lenkijos ribø komandiruotø asmenø atlyginimai bus pateikti teisingai ir tiksliai, laikantis galiojanèiø teisës aktø.Buhalterinæ sistemà ágalina „Infor System Biuro Handlowa“ bukletas. Tai yra pasiûlymas ámonëms, kurios ne tik siunèia dokumentus, bet ir tiesiogiai dalyvauja automatiðkai kuriant balanso lenteles, finansinës veiklos ataskaitas arba rengiant ataskaitas. Programà valdo „Windows“, „Linux“, „Unix“ ir „Mac OS“.