Verslo valdymas

„Symphony Sage“ yra kombinuotas paketas, kuris palaiko valdymà trumpose ir maþose ámonëse. Ði sistema visapusiðkai remia kasdiená ámonës valdymà, ypaè ekonominiø ávykiø áraðymo ir tvarkymo srityje. Tai leidþia gauti konkreèià informacijà, kuri yra svarbi priimant sprendimus.

Programinë áranga palaiko prekës þenklà finansø ir apskaitos, þmogiðkøjø iðtekliø, darbo uþmokesèio ir pardavimø srityse. Todël yra labai jautri kamera, kuri suteikia galimybæ keisti pagrindinius nustatymus (pvz., Ámonës padalinius, paskyros plano ID ir nustatyti savo dokumentus, nuotraukas ir ataskaitas. Tai leidþia paskutinæ idealià kalbø kalbà. Programos dëka galima iðsaugoti daugiametæ registrà.Programa yra labai automatizuotas elementas - visos ataskaitos ir rinkiniai yra praktiðkai su vienu raktu. Gera informacija gali bûti perkelta á Finansø ir apskaitos programà. Darbai, kuriø pagrindinë bûklë yra tinkama ir pagreitinta, kai ávesta informacija yra uþregistruota ir stipri vëliau, ji bus pakartotinai naudojama.Ði programa taip pat leidþia jums pasiekti bet kokià reikalingà informacijà - ji turi plaèià filtravimo parinktá, rûðiuodama duomenø bazæ. Iðsivysèiusios ataskaitos pateikiamos greitai ávertinant ámonës ekonominæ padëtá. Veiksmø paprastumas yra be uþduoties. Patogiai parengtas specialiai naudotojams parengtas vadovas paaiðkina jo sudarymo taisykles, be to, á programà átraukta pagalbos tarnyba, kurià galima naudoti bet kuriuo metu. Programa uþtikrina visiðkà darbo saugumà - kontroliuoja veiklos teisingumà, organizavimà ir reguliariai primena, kad reikia kopijuoti. Tai nesukuria vilèiø, kad neleistini ir nesankcionuoti asmenys pasieks duomenø bazæ. Galimas yra profesionaliø slaptaþodþiø sistemos dëka.Taip pat verta paminëti, kad „Symphony Sage“ yra elementas, nuolat atnaujinamas ir vykdomas tiriant naujus reglamentus (vartotojai gauna automatinius atnaujinimus.