Vienkartines sumos ir kasos aparato 2015 m

ProsteroProstEro - Potencijos priemonė, kuriai rūpi prostatos sveikata? Dabar tai įmanoma!

Ar galima parduoti kasos aparatà? Tai ámanoma, bet tik tuo atveju, jei jis bus patikrintas ir paprastai per tam tikro gamintojo aptarnavimo ámonæ, nes nors jie yra suinteresuoti pirkti naudojamus kasos aparatus, populiarûs ir naudojami fiskaliniai kasos aparatai yra tam tikro gamintojo ágaliotuose taðkuose. Vis dëlto mes galime suteikti jums kasos aparatà, kad galëtume juos paðalinti. O jei kasos aparatai yra labai efektyvûs, tai leidþiama já parduoti kitai ámonei.

Taisyklëse dël registrø registrø nëra vienareikðmiðkø reglamentø, kuriuos mokesèiø mokëtojø veiksmai nurodo mokesèiø registruose, kurie buvo surengti ávykdþius jo atliktà ekonominá ágyvendinimà. Në viena ið galiojanèiø taisykliø nedraudþia mokesèiø mokëtojui parduoti naudojamo kasos, kuri yra jos nuosavybë. Tokia pozicija yra apibrëþta atskiruose þaidimuose, kurie buvo uþregistruoti 2012 m. Rugpjûèio 23 d., Turint omenyje ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, kurioje mokesèiø inspekcijos direktorius Bydgoðcije pareiðkë, kad po kasos aparatø paðalinimo ið pelno ir visø nurodytø formalumø vykdymo ástatymo nuostatos, potvarkis yra mokesèiø mokëtojas. Ji nesinaudoja kliûtimis, dël kuriø fiskalinis kasos aparatas ið tikrøjø sunaikinamas arba perparduodamas kitam subjektui ðioje situacijoje. Taèiau ágyvendinant tai yra skirta, kad niekas, iðskyrus gamintojà, yra suinteresuotas pirkti naudojamà kasos aparatà. Já sudaro tai, kad grynøjø pinigø suvokimas yra specialios paskirties áranga, jos struktûra, veikimas ir, be to, mokesèiø mokëtojo naudojimo bûdas yra iðsamiai apraðytas kredito unijø reglamentuose. Tik ágalioti pasaulio gamintojai ir subjektai, ásigyjantys arba importuojantys kasos aparatus, kurie yra Centriniø priemoniø biuro pirmininko patvirtinimas, kad jø siûlomos sàskaitos atlieka straipsnyje apraðytas funkcijas. 111 par. 6a ir kriterijai bei sàlygos, kurias jie turi mokëti. Todël, jei mokesèiø mokëtojas nori perparduoti kitos dalies kasos aparatus, patartina ðá sprendimà ávertinti su atitinkama kasos tarnyba, kuri ávertins, ar ði suma atitinka PVM ástatyme nustatytus reikalavimus ir ar ji ádiegia naujà fiskaliná modulá.