Viskas apie plauko modeliavima

Mano dukterëèia ypaè mëgsta þaisti su savo plaukais. Ji taip dalyvauja, kad jei ji nori, kad viskas atrodytø graþiai, ji gali vienà kartà pynti penkis kartus, kartais pridedant plaukø priedus, arba suspausti. Jis labiausiai mëgsta mokyklos pasirodymus ir patenka á juos. Taèiau neseniai jis buvo Scarecrows karalienës vaidmuo, ir ji turëjo turëti didelius plaukus ir drabuþius. Ið pradþiø Mama jà uþsikabino keliais nerijos su juosta. Tada ðis mielas vienuolika metø sakë ne, ne, o ne dar kartà. Tiesà sakant, að ieðkosiu garbanotais plaukais ... ir tai prasidëjo. Pusvalandis valandø ir jø kûrimas. Ji atrodë graþi kaip svarbi princesë. O kai tai atsitinka su sugedusiomis mergaitëmis, ji greitai persigalvojo. Laukdami to, kad nuo gamybos pradþios iki spektaklio praëjo tik dvi valandos. Netikëtai ... visiðkai pasikeitë idëja, ir jos kalba ji nuvyko dar kelis, "að nenoriu, að nieko nenoriu prisiminti kaip princesë, toli jos tarnaitë". Ji paklausë naujos ðukuosenos, jos plaukai supjaustyti laisvos kokos dalimi. Kadangi, kaip jau anksèiau raðiau, mes, þinoma, dabar turime ágûdþiø, kad galëtume pritvirtinti plaukus, todël visi greitai susitiko. Jos motina ið manæs ir nuo keliø minuèiø buvo visa.

https://neoproduct.eu/lt/diet-stars-veiksmingas-ir-labai-skanus-budas-numesti-svorio/

Plaukø segtukai mergaitëms